ശുക്രദശാഫലങ്ങൾ


 1. ശുക്രന്റെ ദശാകാലം 
 2. അത്യുച്ചത്തിൽ നിൽക്കുന്ന ശുക്രന്റെ ദശാകാലം 
 3. ഉച്ചത്തിൽ നിൽക്കുന്ന ശുക്രന്റെ ദശാകാലം 
 4. ഉച്ചത്തിൽ നിൽക്കുന്ന ഗ്രഹത്തോടു സഹിതനായ ശുക്രന്റെ ദശാകാലം 
 5. അതിനീചത്തിൽ നിൽക്കുന്ന ശുക്രന്റെ ദശാകാലം 
 6. അതിനീചത്തിൽ നിൽക്കുന്ന ഗ്രഹത്തോടുകൂടി നിൽക്കുന്ന ശുക്രന്റെ ദശാകാലം 
 7. അതിബന്ധുക്ഷേത്രത്തിൽ നിൽക്കുന്ന ശുക്രന്റെ ദശാകാലം 
 8. ബന്ധുക്ഷേത്രത്തിൽ നിൽക്കുന്ന ശുക്രന്റെ ദശാകാലം 
 9. സമക്ഷേത്രത്തിൽ നിൽക്കുന്ന ശുക്രന്റെ ദശാകാലം 
 10. ശത്രുക്ഷേത്രത്തിൽ നിൽക്കുന്ന ശുക്രന്റെ ദശാകാലം 
 11. അതിശത്രുക്ഷേത്രത്തിൽ നിൽക്കുന്ന ശുക്രന്റെ ദശാകാലം 
 12. ആരോഹിണിയായ ശുക്രന്റെ ദശാകാലം 
 13. അവരോഹിണിയായ ശുക്രന്റെ ദശാകാലം 
 14. മൂലത്രികോണരാശിയിൽ നിൽക്കുന്ന ശുക്രന്റെ ദശാകാലം 
 15. സ്വക്ഷേത്രത്തിൽ നിൽക്കുന്ന ശുക്രന്റെ ദശാകാലം 
 16. ലഗ്നത്തിലോ നാലാം ഭാവത്തിലോ ഏഴാം ഭാവത്തിലോ പത്താം ഭാവത്തിലോ നിൽക്കുന്ന ശുക്രന്റെ ദശാകാലം 
 17. അഞ്ചാം ഭാവത്തിൽ നിൽക്കുന്ന ശുക്രന്റെ ദശാകാലം 
 18. അഞ്ചാം ഭാവത്തിലോ ഒമ്പതാം ഭാവത്തിലോ നിൽക്കുന്ന ശുക്രന്റെ ദശാകാലം 
 19. ലഗ്നത്തിൽ നിൽക്കുന്ന ശുക്രന്റെ ദശാകാലം 
 20. രണ്ടാം ഭാവത്തിൽ നിൽക്കുന്ന ശുക്രന്റെ ദശാകാലം 
 21. മൂന്നാം ഭാവത്തിൽ നിൽക്കുന്ന ശുക്രന്റെ ദശാകാലം 
 22. നാലാം ഭാവത്തിൽ നിൽക്കുന്ന ശുക്രന്റെ ദശാകാലം 
 23. അഞ്ചാം ഭാവത്തിൽ നിൽക്കുന്ന ശുക്രന്റെ ദശാകാലം 
 24. ആറാം ഭാവത്തിൽ നിൽക്കുന്ന സൂര്യന്റെ ദശാകാലം 
 25. ഏഴാം ഭാവത്തിൽ നിൽക്കുന്ന ശുക്രന്റെ ദശാകാലം 
 26. എട്ടാം ഭാവത്തിൽ നിൽക്കുന്ന ശുക്രന്റെ ദശാകാലം 
 27. ഒമ്പതാം ഭാവത്തിൽ നിൽക്കുന്ന ശുക്രന്റെ ദശാകാലം 
 28. പത്താം ഭാവത്തിൽ നിൽക്കുന്ന ശുക്രന്റെ ദശാകാലം 
 29. പതിനൊന്നാം ഭാവത്തിൽ നിൽക്കുന്ന ശുക്രന്റെ ദശാകാലം 
 30. പന്ത്രണ്ടാം ഭാവത്തിൽ നിൽക്കുന്ന ശുക്രന്റെ ദശാകാലം 
 31. പാപഗ്രഹസഹിതനായ ശുക്രന്റെ ദശാകാലം 
 32. പാപഗ്രഹദൃഷ്ടനായ ശുക്രന്റെ ദശാകാലം 
 33. ശുഭഗ്രഹസഹിതനായ ശുക്രന്റെ ദശാകാലം 
 34. ശുഭഗ്രഹദൃഷ്ടനായ ശുക്രന്റെ ദശാകാലം 
 35. ഉച്ചത്തിൽ നിന്ന് നീചാംശകം ചെയ്ത ശുക്രന്റെ ദശാകാലം 
 36. നീചത്തിൽനിന്ന് ഉച്ചാംശകം ചെയ്ത ശുക്രന്റെ ദശാകാലം 
 37. വക്രഗതിയുള്ള ശുക്രന്റെ ദശാകാലം 
 38. മൗഢ്യമുള്ള ശുക്രന്റെ ദശാകലാം 
 39. മേടം രാശിയിൽ നിൽക്കുന്ന ശുക്രന്റെ ദശാകാലം 
 40. ഇടവം രാശിയിൽ നിൽക്കുന്ന ശുക്രന്റെ ദശാകാലം 
 41. മിഥുനം രാശിയിൽ നിൽക്കുന്ന ശുക്രന്റെ ദശാകാലം 
 42. കർക്കടകം രാശിയിൽ നിൽക്കുന്ന ശുക്രന്റെ ദശാകാലം 
 43. ചിങ്ങം രാശിയിൽ നിൽക്കുന്ന ശുക്രന്റെ ദശാകാലം 
 44. കന്നി രാശിയിൽ നിൽക്കുന്ന ശുക്രന്റെ ദശാകാലം 
 45. തുലാം രാശിയിൽ നിൽക്കുന്ന ശുക്രന്റെ ദശാകാലം 
 46. വൃശ്ചികം രാശിയിൽ നിൽക്കുന്ന ശുക്രന്റെ ദശാകാലം 
 47. ധനു രാശിയിൽ നിൽക്കുന്ന ശുക്രന്റെ ദശാകാലം 
 48. മകരം രാശിയിൽ നിൽക്കുന്ന ശുക്രന്റെ ദശാകാലം 
 49. കുംഭം രാശിയിൽ നിൽക്കുന്ന ശുക്രന്റെ ദശാകാലം 
 50. മീനം രാശിയിൽ നിൽക്കുന്ന ശുക്രന്റെ ദശാകാലം 
 51. സൂര്യനോടുകൂടി നിൽക്കുന്ന ശുക്രന്റെ ദശാകാലം 
 52. ചന്ദ്രന്റെ / ചൊവ്വയുടെ / ബുധന്റെ / വ്യാഴത്തിന്റെ / ശനിയുടെ /  രാഹുകേതുക്കളുടെ / ഗുളികന്റെ / യോഗമോ ദൃഷ്ടിയോ ഉള്ള ശുക്രന്റെ ദശാകാലം