പുലിക്കരണത്തിൽ ജനിക്കുന്നവൻ

ഹിംസ്രോ വിഘാതകുശലോ ദീപ്തിമാനല്പജീവിതഃ
അല്പബന്ധുസ്സ്വതന്ത്രാത്മാ കരണേ വ്യാഘ്രസംജ്ഞിതേ.

സാരം :-

പുലിക്കരണത്തിൽ ജനിക്കുന്നവൻ ഹിംസാശീലവും പരോപദ്രവബുദ്ധിയും (അന്യന്മാരെ ഉപദ്രവിക്കുക) ഉള്ളവനായും തേജസ്വിയായും അല്പായുസ്സായും ബന്ധുക്കൾ കുറഞ്ഞിരിക്കുന്നവനായും സ്വാതന്ത്ര്യശീലമുള്ളവനായും ഭവിക്കും.