അധിയോഗവിശേഷം

സൗമ്യൈരയത്നസിദ്ധിഃ
ക്രൂര്യൈത്നാൽ ഫലം സമാപ്നോതി
പാപാധിയോഗജാതോ
വിപരീതഫലം നരോ ലഭതേ.

സാരം :-

ശുഭഗ്രഹങ്ങളെക്കൊണ്ട് മാത്രം ഉണ്ടാകുന്ന അധിയോഗം ശുഭഫലത്തെ നിഷ്‌പ്രയാസം കൊടുക്കുന്നു. പാപഗ്രഹങ്ങളുടെകൂടെ നിന്നാൽ ഫലസിദ്ധി അപൂർണ്ണവും പ്രയത്നസിദ്ധവുമായിരിക്കും. പാപഗ്രഹങ്ങളെക്കൊണ്ടുമാത്രം ഉണ്ടാകുന്ന അധിയോഗം വിപരീതഫലത്തേയും ചെയ്യും.