താംബൂലദാനലക്ഷണം

വെറ്റിലപ്രശ്നമൊട്ടൊക്കെ പഠിച്ചതിനി ചൊല്ലിടാം
പ്രഷ്ടാവോ ദൂതനോ നേരെ വന്നു വന്ദിച്ചു സാദരം
പണവും ഫലവും പൊന്നുമൊപ്പം വയ്ക്കിലുത്തമം
താംബൂലാഗ്രം മുന്നിലാക്കി മല൪ത്തി തന്നെ വയ്ക്കിലും
പ്രാഗുത്തരാഗ്രം വച്ചാലും ഫലമേറ്റവുമുത്തമം
പണമോ ഫലമോ താംബൂലത്തില്‍ വയ്ക്കിലശോഭനം
കമുഴ്ത്തിയും തെക്കുപടിഞ്ഞാറഗ്രമാക്കിയുമങ്ങനെ
തിരിച്ചുവയ്ക്കിലത്യന്തം കഷ്ടാനിഷ്ടങ്ങളാം ഫലം
വെറ്റിലക്കെട്ടഴിച്ചിട്ടു വയ്ക്കിലുത്തമമെത്രയും
അഴിച്ചിടാതതേ മട്ടില്‍ വച്ചാലധമമാം ഫലം
അംഗഹീനന്‍ വച്ചതെങ്കിലങ്ങനേകമന൪ത്ഥമാം
വരുമ്പോള്‍ പഴുതേ പോകിലതുമേറ്റമശോഭനം.

സാരം :-

വെറ്റിലയോടൊപ്പം പണമോ ഫലമോ സ്വ൪ണ്ണമോ ദൈവജ്ഞന് ദാനം ചെയ്യുന്നത് ഉത്തമമാണ്. എന്നാല്‍ അവ താംബൂലത്തിന്‍റെ പുറത്ത് വയ്ക്കുന്നത് അശുഭഫലസൂചകമാണ്. 

ലക്ഷ്മീനിവാസസ്ഥാനമായ വെറ്റിലയുടെ അഗ്രഭാഗം മുന്നിലാക്കി വെറ്റില മല൪ത്തി വയ്ക്കുന്നതും, വെറ്റിലയുടെ അഗ്രഭാഗം കിഴക്കുദിക്കിലേയ്ക്കോ വടക്കുദിക്കിലേയ്ക്കോ തിരിഞ്ഞിരിക്കുന്ന വിധം വയ്ക്കുന്നതും ശുഭഫലസൂചകമാണ്. ഇതിനു വിപരീതമായ വെറ്റില കമഴ്ത്തിവയ്ക്കുന്നതും, തെക്കോട്ടോ പടിഞ്ഞാറോട്ടോ  തിരിഞ്ഞിരിക്കുന്നതും അത്യധികമായ കഷ്ടഫലങ്ങളെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതാണ്. 

വെറ്റിലകെട്ട് അഴിച്ചു വയ്ക്കുന്നത് ഉത്തമമാണ്. കെട്ടഴിക്കാതെ വയ്ക്കുന്നത് അധമവും. വെറ്റില ദാനം ചെയ്യുന്നയാള്‍ അംഗവൈകല്യമുള്ളവനായിരിക്കുന്നതും വെറ്റില കേടായിപ്പോവുകയോ, ദൈവജ്ഞന് സമ൪പ്പിക്കാന്‍ പോകുമ്പോള്‍ തറയില്‍ വീണുപോവുകയോ ചെയ്യുന്നതും  ഏറെ അശുഭമായ ഫലത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതാണെന്ന് അറിഞ്ഞുകൊള്ളണം.

അഗ്രദാനം തു ശത്രുഭ്യോ വക്രദാനം സുമിത്രകേ
തിര്യഗ്ദാനം സേവകാദൗ യഥായോഗേന യോജയേത്
ഇതി സംക്ഷേപത പ്രോക്തം സിദ്ധയോഗ ശ്രുണു പ്രിയേ

സാരം :-

(ശിവന്‍ പാ൪വ്വതിയോട് പറയുകയാണ്) അല്ലയോ പ്രിയേ, ശത്രുക്കള്‍ക്ക് വെറ്റിലയുടെ അഗ്രഭാഗം നേരേനീട്ടിയും, മിത്രങ്ങള്‍ക്ക് വെറ്റിലയുടെ അഗ്രഭാഗം താഴ്ത്തിയും, സേവകന്മാ൪ക്ക് അഗ്രഭാഗം മുകളിലേയ്ക്ക് ഉയ൪ത്തിപ്പിടിച്ചും വേണം താംബൂലദാനം ചെയ്യേണ്ടത്. കാര്യസാദ്ധ്യം സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഈ സിദ്ധയോഗം ഞാന്‍ നിന്നോട് വളരെ ചുരുക്കിയാണ് പറഞ്ഞത്. (യുക്ത്യനുസാരം താംബൂലദാനത്തിന്‍റെ മറ്റു ലക്ഷണങ്ങള്‍ കൂടി ഗ്രഹിച്ചു കൊള്ളുക.) 

വിദ്യാഭ്യാസം, ജോലി, മുഹൂർത്തം, വിവാഹം, വിവാഹപൊരുത്തം, പ്രണയം, സന്താനലാഭം, കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങള്‍, ദാമ്പത്യ പ്രശ്നങ്ങൾ, ബിസിനസ്സ് പ്രശ്നങ്ങള്‍, മാനസീക പ്രശ്നങ്ങള്‍, ഗൃഹ ദോഷം, ശത്രുദോഷം എന്നിവയെ കുറിച്ച് പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം പരിഹാരങ്ങള്‍ നിര്‍ദ്ദേശിക്കുന്നു. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് വിളിക്കുക, കിരണ്‍ജി, Phone :-8589090838 ...... or....... 9447090838 ..... or ...planetkodungallur@gmail.com ..... or ..... WhatsApp Number :- 9447090838


പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം "ജാതകം" എഴുതി നൽകുന്നതാണ്.