രത്ന ധാരണ വിധി

എല്ലാ രത്നങ്ങള്‍ക്കും ഗുണഫലത്തോടൊപ്പം തന്നെ ദോഷഫലങ്ങളും ചെയ്യാന്‍ കഴിയുമെന്ന് വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നു. ഈ ദോഷഫലങ്ങള്‍ പരിഹരിക്കാനായി ചില പ്രത്യേക അനുഷ്ഠാനങ്ങളോടെ രത്നങ്ങള്‍ ധരിക്കുന്നു. മന്ത്രജപം, യന്ത്രപൂജ, ഹോമങ്ങള്‍, ദാനങ്ങള്‍ മുതലായവ നടത്തി നല്ല മുഹൂ൪ത്തത്തില്‍ വേണം രത്നങ്ങള്‍ ധരിക്കുവാന്‍.

ആദ്യമായി ധരിക്കാനുദ്ദേശിക്കുന്ന ഗ്രഹത്തിന്‍റെ യന്ത്രം ഒരു ലോഹത്തകിടില്‍ വരച്ച് പീഠത്തില്‍ വയ്ക്കുക. അതിനു ശേഷം അതാതു ഗ്രഹത്തിന്‍റെ ധ്യാനത്തിനു ശേഷം മൂല മന്ത്രം ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് 108 തവണ ജപിക്കുക. ഇങ്ങനെ യന്ത്രത്തിന് ശക്തി പക൪ന്നതിനുശേഷം രത്നം കെട്ടിയ മോതിരം യന്ത്രത്തിന് മുമ്പില്‍ വച്ച് വീണ്ടും ധ്യാനവും മൂല മന്ത്രവും ആവ൪ത്തിക്കുക. പീഠത്തില്‍ വിരിക്കുന്ന പട്ട് തുണി, രത്നത്തിന്‍റെ അതേ നിറത്തിലുള്ളതായിരിക്കണം. അതേ നിറമുള്ള പട്ടില്‍ പൊതിഞ്ഞു വേണം രത്നമോതിരം പീഠത്തില്‍ വയ്ക്കുന്നതും സൂക്ഷിക്കുന്നതും. മന്ത്രജപം കൊണ്ട് ശക്തി പക൪ന്ന യന്ത്രം രത്ന ധാരണത്തിനു ശേഷം (രത്നം വിരലില്‍ ധരിച്ച് വ൪ഷങ്ങള്‍ കഴിഞ്ഞതിനുശേഷം )  നദിയില്‍ ഒഴുക്കുകയോ പൂജാമുറിയില്‍ സൂക്ഷിക്കുകയോ ചെയ്യാം. അതിനു മുമ്പ് നമസ്ക്കാരമന്ത്രം ജപിച്ച് അതാതു രത്നത്തിന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള വിരലില്‍ ആവശ്യമെങ്കില്‍ പുതിയ രത്നമോതിരം അണിയണം. ഷോഡശോപചാര പൂജ നടത്തി രത്നമോതിരം ധരിക്കുന്നത് ഉത്തമമായിരിക്കും. ദാനധ൪മ്മങ്ങള്‍ നടത്തുന്നതും നല്ലതാണ്.


രത്ന ധാരണത്തിന് മുമ്പ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടവ

1). അംഗീകൃത വ്യാപാരികളില്‍ നിന്ന് മാത്രം രത്നം വാങ്ങുക.

2). രത്നം ധരിക്കുവാന്‍ ഉപദേശിക്കുന്ന ജ്യോതിഷനോട് അതിന്‍റെ ഗുണദോഷങ്ങള്‍ വ്യക്തമായി ചോദിച്ച് അറിയുക.

3). കഴിയുന്നത്ര വിധി പ്രകാരം (വൈദിക വിധി) രത്ന ധാരണം നടത്തുക.

4). രത്ന ധാരണം നടത്തിയവ൪ മദ്യപാനം, പുകവലി തുടങ്ങിയ അസന്‍മാ൪ഗ്ഗിക പ്രവ൪ത്തനങ്ങള്‍ ഒഴിവാക്കുക. അല്ലെങ്കില്‍ ഇത് കൂടുതല്‍ ദോഷഫലം ചെയ്തേക്കാം.

5). ദോഷഫലങ്ങള്‍ ഇല്ല എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തിയതിനുശേഷം മാത്രം രത്നങ്ങള്‍ ധരിക്കുക.

6). ലഗ്നാധിപന്‍റെ രത്നം പൊതുവേയുള്ള പുരോഗതിക്കും, അഞ്ചാം ഭാവാധിപന്‍റെ രത്നം അഭീഷ്ടസിദ്ധിക്കും ഒമ്പതാം ഭാവാധിപന്‍റെ രത്നം ഭാഗ്യസിദ്ധിക്കും ഉപകരിക്കുമെന്നറിയുക.

7). നിശ്ചിത കാലാവധിക്ക് ശേഷം രത്നം മാറിധരിക്കുക.

8). കേടുപാടുകള്‍ (Flaw) ഇല്ലാത്തവയാണ് ധരിക്കുന്നത് എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുക.

9). രാവിലേയും വൈകുന്നേരവും രത്നത്തില്‍ സ്പ൪ശിച്ച് പ്രാ൪ത്ഥിക്കുക.


പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക

1. രത്നങ്ങളുടെ ഫലങ്ങള്‍ പല രീതിയിലാണ് അനുഭവപ്പെടുന്നത്. ചില൪ക്ക് ഗുണഫലങ്ങളും ദോഷഫലങ്ങളും നേരിട്ട് അനുഭവപ്പെട്ടില്ല എന്നുവരാം. എന്നാല്‍ ധരിക്കുന്ന ആള്‍ അറിയാതെ തന്നെ അയാളെ അപകടങ്ങളില്‍ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തുന്നതാണ്.

2. രത്നങ്ങള്‍ രോഗപ്രതിരോദ ശക്തിക്കുള്ള മരുന്നുപോലെ ഫലവത്താണ്. നിങ്ങള്‍ക്ക് ഉണ്ടാവാന്‍ സാദ്ധ്യതയുള്ള കഠിനമായരോഗങ്ങളെ തടഞ്ഞു നി൪ത്തുന്നു.

3. രത്നങ്ങള്‍ സ്വാധീനിക്കുന്ന മറ്റൊരു രീതി എന്നത് ധരിക്കുന്ന ആളെ കൃത്യമായ വഴികാട്ടി, ഡോക്ട൪, സുഹൃത്തുക്കള്‍ ഇവരുടെ അടുത്ത് എത്തിക്കുകയാണ്, അവ൪ പിന്നീട് ധരിക്കുന്ന ആളെ ശുഭ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് നയിക്കുന്നു.

4. ഇന്ദ്രനീലം പോലുള്ള രത്നങ്ങള്‍ വളരെ പെട്ടെന്ന് ഫലം ചെയ്യുന്നവയാണ്. ഗുണഫലമാണെങ്കില്‍ 24 മണിക്കൂറിനകവും, ദോഷഫലമാണെങ്കില്‍ 6 മണിക്കൂറിനകവും ചെയ്യുവാന്‍ യഥാ൪ത്ഥ ഇന്ദ്രനീലത്തിന് കഴിവുണ്ട്.

5. ജീവകാരകത്വമുള്ള ഭാവങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രത്നങ്ങള്‍ വളരെ ശ്രദ്ധാപൂ൪വ്വം മാത്രം ജ്യോതിഷി നി൪ദ്ദേശിക്കുക. പാപഗ്രഹങ്ങളുടെ രത്നങ്ങള്‍ ആണെങ്കില്‍ ധരിക്കുന്ന ആളിന്‍റെ അടുത്ത ബന്ധുക്കള്‍ക്ക് ദോഷം വരുത്തിയേക്കാം.6. ലഗ്നം സംഭവിച്ചിരിക്കുന്ന ദ്രേക്കാണാധിപന്‍റെ രത്നം ധരിക്കുന്നത് ഏറ്റവും ഉത്തമമാണ്.

7. ചിങ്ങം രാശിക്കാ൪ നവരത്ന മോതിരം ധരിക്കുമ്പോള്‍ മാണിക്യം അല്‍പം വലിപ്പമുള്ളത് തെരഞ്ഞെടുത്ത് ധരിക്കുക.

8. രത്നങ്ങള്‍ നിറം മങ്ങിയതായി തോന്നിയാല്‍ അവ അഴിച്ചു വെയ്ക്കുക. ഇതു വരാന്‍പോകുന്ന ഏതോ ആപത്തിന്‍റെ ലക്ഷണമാണ്.

9. രത്നങ്ങള്‍ ഏതെങ്കിലും വിധത്തില്‍ പൊട്ടിയാല്‍ അവ അഴിച്ചുവെയ്ക്കുക. പിന്നീടവ ധരിക്കാതിരിക്കുക.

10. രത്ന ധാരണം നടത്തുമ്പോള്‍ ദശാകാലം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക.

11. ചരരാശി ലഗ്നമായുള്ളവ൪ നടന്നുകൊണ്ട് രത്നം വിരലില്‍ ധരിക്കുക.

12. ലൈംഗീക ബന്ധത്തില്‍ പരാജയം ഉണ്ടാകാതെ ഇരിക്കുവാന്‍ ധരിക്കുന്ന രത്നം - ഗോമേദകം.

13. പ്രേമ ബന്ധത്തില്‍ വിജയം വരിക്കാന്‍ ധരിക്കുന്ന രത്നം - വജ്രം.

14. നിഗൂഡമായ ശക്തികള്‍ ഉണ്ടാകുവാന്‍ ധരിക്കുന്ന രത്നം - ഗോമേദകം.

15. സ്ത്രൈണത്വം  വ൪ദ്ധിപ്പിക്കുവാന്‍ ധരിക്കുന്ന രത്നം - മുത്ത്

16. പുരുഷത്വം വ൪ദ്ധിപ്പിക്കാന്‍ ധരിക്കുന്ന രത്നം - മാണിക്യം, പവിഴം.17. ശുക്രന്‍റെ രത്നമായ വജ്രം വിരലില്‍ സ്പ൪ശിക്കാത്ത രീതിയില്‍ സ്വ൪ണ്ണത്തില്‍ ഘടിപ്പിച്ച് ധരിക്കാവുന്നതാണ്.

18. ബുധന്‍റെ രത്നമായ മരതകം മധുവിധുകാലത്ത് ധരിക്കരുത്

19. 22 മത്തെ ദ്രേക്കാണാധിപന്‍റെ രത്നം ഒരിക്കലും ധരിക്കരുത്.

20. അനുഷ്ഠാന വിധികളില്ലാതെ രത്നം ആദ്യമായി ധരിക്കുമ്പോള്‍, നെറ്റിയില്‍ തിലകം തൊടുകയും, പുഷ്പം ധരിക്കുകയും ചെയ്യാം. സൂര്യനും ചൊവ്വയ്ക്കും ചുവന്ന പുഷ്പവും, ചന്ദ്രനും ശുക്രനും വെളുത്ത പുഷ്പവും, ബുധന് ഇലകളോടുകൂടിയ പുഷ്പവും, വ്യാഴത്തിന് മഞ്ഞ നിറമുള്ള പുഷ്പവും, ശനിക്ക്‌ നീലനിറത്തിലുള്ളവയും, രാഹുകേതുക്കള്‍ക്ക് കറുപ്പുനിറം, ചാരനിറം തുടങ്ങിയ വ൪ണ്ണങ്ങളിലുള്ള പുഷ്പങ്ങളും ഉപയോഗിക്കുക.

ധരിക്കേണ്ട തിലകം

സൂര്യന്‍ - ശനി - രാഹു          -   ഭസ്മം

ചന്ദ്രന്‍ - ചൊവ്വ - കേതു         -    കുങ്കുമം

ബുധന്‍ - വ്യാഴം - ശുക്രാന്‍    - ചന്ദനം


21. രത്നങ്ങള്‍ ധരിക്കുന്നതിന് മുന്‍പ് രണ്ടു നാഴിക നേരം (ഏകദേശം ഒരു മണികൂ൪) പച്ചയായ പശുവിന്‍ പാലിനുള്ളില്‍ സൂക്ഷിച്ചുവെയ്ക്കുക.

22. രണ്ടു രത്നങ്ങള്‍ ഒരുമിച്ച് ധരിക്കുമ്പോള്‍ ഉണ്ടാവുന്ന ഫലങ്ങള്‍ രത്നങ്ങള്‍ക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഗ്രഹങ്ങളുടെ ദശാപഹാരഫലങ്ങള്‍ക്ക് തുല്യമായിരിക്കും.

23. രാഹുവിന്‍റെ രത്നവും കേതുവിന്‍റെ രത്നവും രാഹുകാലത്ത് ധരിക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും.

24. മാരകസ്ഥാനാധിപന്മാരുടെ രത്നം ധരിക്കേണ്ടി വന്നാല്‍ ലഗ്നാധിപന്‍റെ രത്നം കൂടി അതോടൊപ്പം ധരിക്കുക.

25. പുരുഷന്മാ൪ വലതുകൈയ്യിലും സ്ത്രീകള്‍ ഇടതു കൈയിലുമാണ് സാധാരണയായി രത്നം ധരിക്കേണ്ടത്.

26. ജാതകത്തില്‍ ഗ്രഹം നില്‍ക്കുന്ന രാശ്യാധിപനേയും കൂടി ചിന്തിച്ചുവേണം രത്നം തെരഞ്ഞെടുക്കുവാന്‍.

27. പരസ്പരം നൈസ൪ഗ്ഗിക ശത്രുക്കളായിട്ടുള്ള ഗ്രഹങ്ങളുടെ രത്നം ഒരിക്കലും ഒരുമിച്ച് ധരിക്കരുത്.

28. രത്നങ്ങള്‍ എപ്പോഴും ചന്ദ്രന് നല്ല പക്ഷബലമുള്ളപ്പോള്‍ ധരിക്കുക.

29. ധരിക്കുന്ന ആളിന്‍റെ പ്രായം കൂടി കണക്കിലെടുത്ത് രത്നം തെരഞ്ഞെടുക്കുക. അതിന് ഭാരം നി൪ണ്ണയിക്കുകയും ചെയ്യുക.

30. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും കഠിനമായ വസ്തു എന്നറിയപ്പെടുന്ന വജ്രം ഒരു ചുറ്റികകൊണ്ട് അടിച്ചാല്‍ ആയിരം കഷണങ്ങളായി ചിതറുമെന്ന് അറിയുക.

31. എല്ലാ രത്നങ്ങളും ഭാരം ഏറിയാല്‍ ദോഷഫലം ചെയ്യുമെന്നു പറയുന്നു. ഉദാഹരണത്തിന് വളരെ ചൂടുനല്‍കുന്ന രത്നമായ വൈഡൂര്യം 3 കാരറ്റില്‍ കൂടുതല്‍ വേനല്‍ക്കാലത്ത് സ്ഥിരമായി വിരലില്‍ ധരിച്ചാല്‍ മൂക്കില്‍ കൂടി രക്തം വരാന്‍ സാദ്ധ്യതയുണ്ട്.


പരസ്പര ശത്രുത്വം ഉള്ള ഗ്രഹങ്ങളുടെ രത്നങ്ങള്‍


പരസ്പര ശത്രുത്വം ഉള്ള ഗ്രഹങ്ങളുടെ രത്നങ്ങള്‍ ഒരുമിച്ചു ധരിച്ചാല്‍ പല ക്ലേശാനുഭവങ്ങളും ഉണ്ടാകും.

ഉദാഹരണത്തിന്  രവിയുടെ രത്നമായ മാണിക്യവും ശുക്രന്‍റെ രത്നമായ വജ്രവും ഒരുമിച്ചു ധരിച്ചാല്‍ പലതരം രോഗങ്ങള്‍ അനുഭവപ്പെടുമെന്ന് പറയുന്നു.

ചന്ദ്രന്‍റെ രത്നമായ മൂത്തും കേതുവിന്‍റെ രത്നമായ വൈഡൂര്യവും ഒരുമിച്ചു ധരിച്ചാല്‍ പലതരം അപകടങ്ങള്‍ ഉണ്ടാകുമെന്നും പറയുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഒന്നിലധികം രത്നങ്ങള്‍ ധരിക്കാന്‍ തീരുമാനിക്കുമ്പോള്‍ ഗ്രഹങ്ങളുടെ ശത്രു മിത്രത്വം കൂടി കണക്കിലെടുക്കുക.

സൂര്യന്‍
മിത്ര ഗ്രഹങ്ങള്‍   -  ചന്ദ്രന്‍, ചൊവ്വ, വ്യാഴം
ശത്രു ഗ്രഹങ്ങള്‍   - ശുക്രന്‍, ശനി
സമ ഗ്രഹങ്ങള്‍    - ബുധന്‍

ചന്ദ്രന്‍ 

മിത്ര ഗ്രഹങ്ങള്‍   -  സൂര്യന്‍,  ബുധന്‍
ശത്രു ഗ്രഹങ്ങള്‍   - ആരുമില്ല
സമ ഗ്രഹങ്ങള്‍    - ചൊവ്വ, വ്യാഴം, ശുക്രന്‍, ശനി

ചൊവ്വ

മിത്ര ഗ്രഹങ്ങള്‍    -  സൂര്യന്‍, ചന്ദ്രന്‍, വ്യാഴം
ശത്രു ഗ്രഹങ്ങള്‍    - ബുധന്‍
സമ ഗ്രഹങ്ങള്‍      -  ശനി, ശുക്രന്‍

ബുധന്‍

മിത്ര ഗ്രഹങ്ങള്‍    -  സൂര്യന്‍, ശുക്രന്‍
ശത്രു ഗ്രഹങ്ങള്‍    - ചന്ദ്രന്‍
സമ ഗ്രഹങ്ങള്‍      - ചൊവ്വ, വ്യാഴം, ശനി

വ്യാഴം

മിത്ര ഗ്രഹങ്ങള്‍    -  സൂര്യന്‍, ചന്ദ്രന്‍, ചൊവ്വ
ശത്രു ഗ്രഹങ്ങള്‍    - ബുധന്‍, ശുക്രന്‍
സമ ഗ്രഹങ്ങള്‍      - ശനി

ശുക്രന്‍

മിത്ര ഗ്രഹങ്ങള്‍    -  ബുധന്‍, ശനി
ശത്രു ഗ്രഹങ്ങള്‍    - സൂര്യന്‍, ചന്ദ്രന്‍
സമ ഗ്രഹങ്ങള്‍     - ചൊവ്വ, വ്യാഴം

ശനി

മിത്ര ഗ്രഹങ്ങള്‍    -  ബുധന്‍, ശുക്രന്‍
ശത്രു ഗ്രഹങ്ങള്‍   - സൂര്യന്‍, ചന്ദ്രന്‍, ചൊവ്വ
സമ ഗ്രഹങ്ങള്‍    - വ്യാഴം

രാഹു കേതുക്കള്‍

മിത്ര ഗ്രഹങ്ങള്‍   -  ബുധന്‍, ശുക്രന്‍, ശനി
ശത്രു ഗ്രഹങ്ങള്‍   - സൂര്യന്‍, ചന്ദ്രന്‍, വ്യാഴം, ചൊവ്വ

മിത്ര ഗ്രഹങ്ങളുടെ രത്നങ്ങള്‍ മാത്രം ഒരുമിച്ച് ധരിക്കുക, ഒന്നിലധികം രത്നങ്ങള്‍ ഒരുമിച്ചു ധരിക്കുമ്പോള്‍ ജാതക പരിശോധന നടത്തിയതിനുശേഷം മാത്രം ധരിക്കുക.


രത്നധാരണം ലളിതമായ അനുഷ്ഠാന രീതി

വൈദിക വിധിപ്രകാരം രത്നം ധരിക്കുവാന്‍ ഇക്കാലത്ത് എല്ലാവ൪ക്കും കഴിഞ്ഞെന്നുവരില്ല. ജീവിത ത്തിരക്കുമൂലം, വിധിപ്രകാരം അനുഷ്ഠാനങ്ങള്‍ നടത്തി രത്നങ്ങള്‍ നല്‍കാന്‍ കഴിയുന്നവ൪ വിരളമായതുകൊണ്ട് താഴെപ്പറയുന്ന ലളിതമായ രീതി രത്ന ധാരണത്തിന് അവലംബിക്കാവുന്നതാണ്.

1. ഗ്രഹങ്ങള്‍ക്ക് കല്‍പിച്ചിട്ടുള്ള ദിക്കിലേയ്ക്ക്‌ അഭിമുഖമായി നിന്ന് രത്നം ധരിക്കുക.

ദിക്കുകള്‍

സൂര്യന്‍          - കിഴക്ക്                     -      (മാണിക്യം)

ചന്ദ്രന്‍            - വടക്കുപടിഞ്ഞാറ്     -       (മുത്ത്)

ചൊവ്വാ         - തെക്ക്                       -        (പവിഴം)

ബുധന്‍           - വടക്ക്                      -         (മരതകം)

വ്യാഴം          - വടക്കുകിഴക്ക്‌           -        (മഞ്ഞ പുഷ്യരാഗം)

ശുക്രന്‍           - തെക്കുകിഴക്ക്‌           -         (വജ്രം)

ശനി               - പടിഞ്ഞാറ്               -         (ഇന്ദ്രനീലം)

രാഹു            - തെക്കുപടിഞ്ഞാറ്     -         (ഗോമേദകം)

കേതു            - വടക്കുപടിഞ്ഞാറ്    -         (വൈഡൂര്യം)


2. എല്ലാ രത്നങ്ങളും വടക്കോട്ടോ, കിഴക്കോട്ടോ തിരിഞ്ഞ് നിന്ന് ധരിക്കുന്നത് ഉത്തമമാണ്.

3. വിളക്ക് കത്തിച്ച് വച്ച് അതിനു മുമ്പില്‍ നിന്ന് ഇഷ്ടദേവതയെ പ്രാ൪ത്ഥിച്ച് രത്നം ധരിക്കുക.

4. രത്നം രത്നത്തിന്‍റെ നിറമുള്ള പട്ടുതുണിയില്‍ പൊതിഞ്ഞ് സൂക്ഷിക്കുക.

5. രത്നത്തിന്‍റെ നിറമുള്ള വസ്ത്രം ധരിക്കുന്നതും, അതേ നിറമുള്ള വസ്ത്രം ദാനം ചെയ്യുന്നതും ഉത്തമം.

6. ഗ്രഹങ്ങളെ കൊണ്ട് ചിന്തിക്കപ്പെടുന്ന ദേവതയെ പ്രാ൪ത്ഥിച്ചു കൊണ്ട് രത്നം ധരിക്കുക.

ഗ്രഹങ്ങള്‍        - രത്നം                            -       ദേവതകള്‍

സൂര്യന്‍           -   മാണിക്യം                     -         ശിവന്‍

ചന്ദ്രന്‍             -    മുത്ത്                           -          ദു൪ഗ്ഗ 

ചൊവ്വാ          -    പവിഴം                       -           ഭദ്രകാളി

ബുധന്‍            -    മരതകം                       -           അവതാരവിഷ്ണു 

വ്യാഴം           -    മഞ്ഞ പുഷ്യരാഗം        -           മഹാവിഷ്ണു

ശുക്രന്‍           -   വജ്രം                            -           മഹാലക്ഷ്മി

ശനി               -   ഇന്ദ്രനീലം                     -           ശാസ്താവ് 

രാഹു            -   ഗോമേദകം                   -           സ൪പ്പങ്ങള്‍

കേതു             -  വൈഡൂര്യം                   -           ഗണപതി 

7. അഹിന്ദുക്കള്‍ അവരവരുടെ ദൈവത്തെ / ദേവനെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് രത്നം ധരിക്കുക.ദാനവസ്തുക്കള്‍

സൂര്യന്‍ - ഗോതമ്പ്, കാവി വസ്ത്രം, സ്വ൪ണ്ണം, രക്തചന്ദനം, മാണിക്യം.

ചന്ദ്രന്‍ - വെളുത്ത അരി, വെള്ള വസ്ത്രം, പാല്‍ നിറച്ചപാത്രം, വെള്ളി, ശംഖ്, മുത്ത്

ചൊവ്വ - ചുവന്ന വസ്ത്രം, ശ൪ക്കര, ചെമ്പ്, പവിഴം

ബുധന്‍ - ചെറുപയ൪, പച്ചനിറമുള്ള വസ്ത്രങ്ങള്‍, പഞ്ചസാര, മരതകം.

വ്യാഴം - മഞ്ഞള്‍, തുവര, മഞ്ഞപ്പട്ട്, നാരങ്ങ, മഞ്ഞപുഷ്യരാഗം.

ശുക്രന്‍ - നാനാവ൪ണ്ണത്തിലുള്ള വസ്ത്രങ്ങള്‍, വെള്ള ലോഹം, സുഗന്ധ ധാന്യങ്ങള്‍, വജ്രം.

ശനി - ഉഴുന്ന്, എള്ള്, ഇരുമ്പ്, അഞ്ജനം, ഇന്ദ്രനീലം.

രാഹു - എള്ള് എണ്ണ, കറുത്ത വസ്ത്രം, നീലക്കമ്പിളി, ആയുധങ്ങള്‍, ഗോമേദകം.

കേതു - ആയുധങ്ങള്‍, ആട്, വൈഡൂര്യം.

വിദ്യാഭ്യാസം, ജോലി, മുഹൂർത്തം, വിവാഹം, വിവാഹപൊരുത്തം, പ്രണയം, സന്താനലാഭം, കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങള്‍, ദാമ്പത്യ പ്രശ്നങ്ങൾ, ബിസിനസ്സ് പ്രശ്നങ്ങള്‍, മാനസീക പ്രശ്നങ്ങള്‍, ഗൃഹ ദോഷം, ശത്രുദോഷം എന്നിവയെ കുറിച്ച് പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം പരിഹാരങ്ങള്‍ നിര്‍ദ്ദേശിക്കുന്നു. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് വിളിക്കുക, കിരണ്‍ജി, Phone :-8589090838 ...... or....... 9447090838 ..... or ...planetkodungallur@gmail.com ..... or ..... WhatsApp Number :- 9447090838


പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം "ജാതകം" എഴുതി നൽകുന്നതാണ്.