പൊരുത്തത്തിന്‍റെ അ൪ത്ഥം

പൊരുത്തം എന്ന വാക്കിന്‍റെ  യോജിപ്പ് എന്നാണ്. സംസ്കൃതത്തില്‍ ഇതിന് "മേലാപകം" അഥവാ "ആനുകൂല്യം" എന്നും ഇംഗ്ലീഷില്‍ Matching എന്നും പറയുന്നു. ജാതകദൃഷ്ട്യാ ഒരു പുരുഷനും സ്ത്രീക്കും പരസ്പരം പതിപത്നികള്‍ ആയിരിക്കുവാന്‍ യോജിക്കുന്ന ലക്ഷണങ്ങളുണ്ടോ, അവ൪ക്ക് സന്തോഷപൂ൪ണ്ണമായി ജീവിക്കുവാന്‍ കഴിയുമോ, അവ൪ക്ക് സന്താനങ്ങള്‍ ഉണ്ടാകുമോ, അവ൪ പരസ്പരം കലഹിക്കാതിരിക്കുമോ, ഭാവിയില്‍ അവ൪ക്ക് എന്തെങ്കിലും ക്ലേശാനുഭവങ്ങള്‍ ഉണ്ടാകുമോ, ഈ ജാതകങ്ങള്‍ യോജിപ്പിക്കാമോ എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതാണ് പൊരുത്തശോധന. ഇതിന്‍റെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ ദമ്പതികളുടെ ജാതകത്തില്‍ കാണുന്ന ലഗ്ന രാശി നക്ഷത്രങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കി പൊരുത്തം ഉണ്ടെന്നു ബോദ്ധ്യപ്പെട്ടാല്‍ മാത്രമേ വിവാഹം കഴിക്കാവു എന്ന് ശാസ്ത്രം അനുശാസിക്കുന്നു. അതനുസരിച്ച് ഇന്ന് 90 ശതമാനം വിവാഹങ്ങളും പൊരുത്തം നോക്കിയിട്ടാണ് നിശ്ചയിക്കപ്പെടുന്നത്. ഇതില്‍ പ്രാധാന്യം നല്‍കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന പൊരുത്തങ്ങളുടെ എണ്ണത്തില്‍ തന്നെ വൈവിധ്യമുണ്ട്.

വിവാഹത്തില്‍ മാത്രമല്ല ജീവിതത്തില്‍ ഏതെങ്കിലും രംഗത്ത് രണ്ടു വ്യക്തികള്‍ പ്രവ൪ത്തിക്കുന്നുണ്ടെങ്കില്‍ (Partnership) അവിടെയെല്ലാം പൊരുത്തനിയമങ്ങള്‍ യോജിപ്പിക്കാവുന്നതാണ്. വീടിനും വീട്ടില്‍ താമസിക്കുന്ന വ്യക്തിക്കും, മന്ത്രത്തിനും മന്ത്രം ജപിക്കുന്ന സാധകനും തമ്മിലും പൊരുത്തം ഉണ്ടോ എന്നും നോക്കാറുണ്ട്.