സൂര്യന്‍, ചന്ദ്രന്‍, ചൊവ്വ, ബുധന്‍, ശനി എന്നീ ഗ്രഹങ്ങളുടെ പര്യായ പദങ്ങള്‍

ഹേലിസ്സൂര്യശ്ചന്ദ്രമാശ്ശീതരശ്മിര്‍
ഹേമാവിത്ജ്ഞോ ബോധനശ്ചേന്ദുപുത്രാഃ
ആരോ വക്രഃ ക്രൂരദൃക് ചാവനേയഃ
കോണോ മന്ദഃ സൂര്യപുത്രോƒസിതശ്ച

സാരം :-

'ഹേലി' എന്ന് സൂര്യന്‍റെയും, 'ചന്ദ്രമസ്സ്' എന്ന് ചന്ദ്രന്‍റെയും, 'ഹേമാ' 'വിത്' 'ജ്ഞന്‍' 'ബോധനന്‍' ഇതു നാലും ബുധന്‍റെയും. 'ആരന്‍' 'വക്രന്‍' 'ക്രൂരദൃക്' ഇവ മൂന്നും ചൊവ്വയുടേയും, 'കോണന്‍' 'മന്ദന്‍' 'അസിതന്‍' ഇതു മൂന്നും ശനിയുടേയും സംജ്ഞകളാകുന്നു.