പക്ഷികളുടെ ജനനലക്ഷണത്തെ പറയുന്നു

ഖഗേ ദൃഗാണേ ബലസംയുതേന വാ
ഗ്രഹേണ യുക്തേ ചരഭാംശകോദയേ
ബുധാംശകേ വാ വിഹഗാ സ്ഥലാംബുജാ-
ശ്ശനൈശ്ചരേന്ദ്വീക്ഷണയോഗസംഭവാഃ

സാരം :-

1). ലഗ്നത്തില്‍ പക്ഷിദ്രേക്കാണം ആവുക; ആ ദ്രേക്കാണത്തില്‍ ബലമുള്ള ഒരു ഗ്രഹം നില്‍ക്കുക, 2). ലഗ്നത്തിന്‍റെ നവാംശകം ചരരാശിയില്‍ ആവുക; ആ അംശകത്തില്‍ ബലവാനായ ഒരു ഗ്രഹം നില്‍ക്കുക, 3). ലഗ്നത്തിന്‍റെ നവാംശകാധിപന്‍ ബുധനാവുക; ആ നവാംശകത്തില്‍ ബലവാനായ ഒരു ഗ്രഹം നില്‍ക്കുക, ഈ മൂന്നില്‍ ഏതെങ്കിലും ഒരു യോഗമുണ്ടാവുകയും അവിടേയ്ക്ക് ശനിയുടെ യോഗമോ ദൃഷ്ടിയോ ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്‌താല്‍ കാക്ക, പരുന്ത് മുതലായ സ്ഥലപക്ഷികളുടെ ജനനത്തേയും, ശനിയ്ക്ക് പുറമേ ചന്ദ്രന്‍റെയും കൂടി യോഗമോ ദൃഷ്ടിയോ ഉണ്ടായാല്‍ കുളക്കോഴി മുതലായ ജലപക്ഷികളുടെ ജനനത്തേയും പറയാവുന്നതാണ്.