വഴിപാടു ഗുണങ്ങള്‍

1. വിളക്ക് വഴിപാട്  കഴിച്ചാലുള്ള ഗുണം ?
    ദുഃഖനിവാരണം

2. പിന്‍വിളക്ക് വഴിപാട്  കഴിച്ചാലുള്ള ഗുണം ?
    മംഗല്ല്യ സിദ്ധി, ദാബത്യ ഐക്യം.

3. കെടാവിളക്ക് വഴിപാട്  കഴിച്ചാലുള്ള ഗുണം ?
    മഹാവ്യാധിയില്‍ നിന്ന് മോചനം.

4. നെയ്യ് വിളക്ക് വഴിപാട്  കഴിച്ചാലുള്ള ഗുണം ?
    നേത്രരോഗ ശമനം

5. ചുറ്റുവിളക്ക് വഴിപാട്  കഴിച്ചാലുള്ള ഗുണം ?
    മനശാന്തി, പാപമോചനം, യശസ്സ്

6. നാരങ്ങാ വിളക്ക് വഴിപാട്  കഴിച്ചാലുള്ള ഗുണം ?
    രാഹുദോഷ നിവാരണം, വിവാഹതടസ്സം നീങ്ങല്‍.

7. ആല്‍വിളക്ക് വഴിപാട്  കഴിച്ചാലുള്ള ഗുണം ?
     ഉദ്ദിഷ്ടകാര്യസിദ്ധി.

8. മാല വഴിപാട്  കഴിച്ചാലുള്ള ഫലം ?
    മാനസിക സുഖം

9. കൂവളമാല വഴിപാട്  കഴിച്ചാലുള്ള ഫലം ?
    മൂന്ന്‍ ജന്മങ്ങളിലെ പാപങ്ങള്‍ നശിക്കുന്നു, ഉറച്ച മനസ്സിന്, ശിവസായൂജ്യം.

10. നിറമാല വഴിപാട്  കഴിച്ചാലുള്ള ഫലം ?
      അഭീഷ്ടസിദ്ധി

11. ഗണപതിഹോമം വഴിപാട്  കഴിച്ചാലുള്ള ഫലം ?
      വിഘ്നങ്ങള്‍ മാറി ലക്‌ഷ്യം കൈവരിക്കല്‍.

12. കറുക ഹോമം വഴിപാട്  കഴിച്ചാലുള്ള ഫലം ?
      ബാലാരിഷ്ടമുക്തി, രോഗശമനം.

13. മൃത്യുഞ്ജയഹോമം വഴിപാട്  കഴിച്ചാലുള്ള ഫലം ?
      കഠിനരോഗ നിവാരണം, സകലവിധ പാപമോചനം.

14. തിലഹോമം വഴിപാട്  നടത്തിയാലുള്ള ഫലം ?
      പ്രേതോപദ്രവങ്ങളില്‍ നിന്ന് ശാന്തി.

15. കാളികാഹോമം വഴിപാട്  നടത്തിയാലുള്ള ഫലം ?
      ശത്രുദോഷ ശമനം.

16. ലക്ഷ്മിഹോമം വഴിപാട്  നടത്തിയാലുള്ള ഫലം ?
      ധനാഭിവൃദ്ധി

17. ചയോദ്രുമാഹോമം വഴിപാട്  നടത്തിയാലുള്ള ഫലം ?
      രോഗശാന്തി

18. ഐകമത്യഹോമം വഴിപാട്  നടത്തിയാലുള്ള ഫലം ?
      കുടുംബഭദ്രത, മത്സരം ഒഴിവാക്കല്‍

19. സുദര്‍ശനഹോമം വഴിപാട്  നടത്തിയാലുള്ള ഫലം ?
      രോഗശാന്തി

20. അഘോരഹോമം വഴിപാട്  നടത്തിയാലുള്ള ഫലം ?
      ആഭിചാരബാധ, ശത്രുദോഷം, എന്നിവയുടെ നിവാരണം.

21. ആയില്ല്യ പൂജ വഴിപാട്  നടത്തിയാലുള്ള ഫലം ?
      ത്വക്ക് രോഗശമനം, സര്‍പ്പപ്രീതി, സര്‍പ്പദോഷം നീങ്ങല്‍.

22. ഉമാമഹേശ്വര പൂജ വഴിപാട്  നടത്തിയാലുള്ള ഫലം ?
      മംഗല്ല്യ തടസ്സ നിവാരണം.

23. ലക്ഷ്മീ നാരായണ പൂജ വഴിപാട്  നടത്തിയാലുള്ള ഫലം ?
      ദുരിതനിവാരണം, ശത്രുനിവാരണം

24. നൂറും പാലും വഴിപാട്  നടത്തിയാലുള്ള ഫലം ?
      സന്താനലാഭം, രോഗശാന്തി, ദീര്‍ഘായുസ്സ് .

25. ഭഗവതിസേവ വഴിപാട്  നടത്തിയാലുള്ള ഫലം ?
      ദുരിതനിവാരണം, ആപത്തുകളില്‍ നിന്നും മോചനം.

26. ബ്രഹ്മരക്ഷസ്സ് പൂജ വഴിപാട്  നടത്തിയാലുള്ള ഫലം ?
      സ്ഥല ദോഷത്തിനും, നാല്‍ക്കാലികളുടെ രക്ഷക്കും.

27. നിത്യപൂജ വഴിപാട്  നടത്തിയാലുള്ള ഫലം ?
      സര്‍വ്വവിധ ഐശ്വര്യം.

28. ഉദയാസ്തമനപൂജ വഴിപാട്  നടത്തിയാലുള്ള ഫലം ?
      ദീര്‍ഘായുസ്സ്, ശത്രുദോഷനിവാരണം, സര്‍വ്വൈശ്വര്യം.

29. ഉഷപൂജ വഴിപാട്  നടത്തിയാലുള്ള ഗുണം ?
      വിദ്യാലാഭം, സന്താനലബ്ധി

30. ഉച്ചപൂജ  വഴിപാട്  നടത്തിയാലുള്ള ഗുണം ?
      രോഗശാന്തി, ഗ്രിഹ - ദ്രവ്യ ലാഭം,  മനസമാധാനം

31. ആത്താഴപൂജ  വഴിപാട്  നടത്തിയാലുള്ള ഗുണം ?
      ആയൂരാരോഗ്യ സൌഖ്യം

32. ഒറ്റപ്പം  വഴിപാട്  നടത്തിയാലുള്ള ഗുണം ?
       നല്ല ആരോഗ്യം

33. കദളിപ്പഴം നിവേദ്യം  നടത്തിയാലുള്ള ഫലം ?
       ജ്ഞാനലബ്ധി  

34. വെണ്ണ നിവേദ്യം നടത്തിയാലുള്ള ഫലം ?
      ബുദ്ധിക്കും, വിദ്യക്കും.

35. വെള്ള നിവേദ്യം  വഴിപാട്  നടത്തിയാലുള്ള ഗുണം ?
      ദാരിദ്ര്യം നീങ്ങും

36. അവില്‍ നിവേദ്യം  വഴിപാട്  നടത്തിയാലുള്ള ഗുണം ?
      ദാരിദ്ര്യ നിര്‍മ്മാര്‍ജ്ജനം

37. ത്രിമധുരം  വഴിപാട്  നടത്തിയാലുള്ള ഗുണം ?
       താപത്രയങ്ങളില്‍നിന്നു മുക്തി.

38. പഞ്ചാമൃതം  വഴിപാട്  നടത്തിയാലുള്ള ഗുണം ?
      ദേവാനുഗ്രഹം

39. ചന്ദനം ചാര്‍ത്ത്   വഴിപാട്  നടത്തിയാലുള്ള ഗുണം ?
      ഉഷ്ണരോഗശമനം, ചര്‍മ്മ രോഗശാന്തി.

40. ദേവിക്ക് മുഴുക്കാപ്പ് ചാര്‍ത്തിയാല്‍ ലഭിക്കുന്ന ഗുണം ?
       പ്രശസ്തി, ദീര്‍ഘായുസ്സ്

41. ഗണപതിക്ക്‌ മുഴുക്കാപ്പ് ചാര്‍ത്തിയാല്‍ ലഭിക്കുന്ന ഗുണം ?
      കാര്യതടസ്സം മാറികിട്ടും

42. ശിവന് മുഴുക്കാപ്പ് ചാര്‍ത്തിയാല്‍ ലഭിക്കുന്ന ഗുണം ?
      രോഗശാന്തി, ദീര്‍ഘായുസ്സ്

43. കാവടിയാട്ടം വഴിപാട്  നടത്തിയാലുള്ള ഗുണം ?
      ഐശ്വര്യലബ്ധി

44. മുട്ടരുക്കല്‍ വഴിപാട്  നടത്തിയാലുള്ള ഗുണം ?
      തടസ്സങ്ങള്‍ നീങ്ങുന്നു.

45. താലിചാര്‍ത്തല്‍ വഴിപാട്  നടത്തിയാലുള്ള ഗുണം ?
      മംഗല്ല്യഭാഗ്യത്തിനു

46. നീരാജനം വഴിപാട്  നടത്തിയാലുള്ള ഗുണം ?
      മനസ്വസ്ഥത, ശനിദോഷ നിവാരണം, രോഗവിമുക്തി.

47. വെടിവഴിപാട്  നടത്തിയാലുള്ള ഗുണം ?
      നഷ്ടപ്പെട്ട ദ്രവ്യം കണ്ടെത്തുന്നതിനും, കാര്യസാധ്യത്തിനും

48. പായസം വഴിപാട്  നടത്തിയാലുള്ള ഗുണം ?
      ധനധാന്യ വര്‍ദ്ധന

49. തന്നീരാമ്രിതം വഴിപാട്  നടത്തിയാലുള്ള ഗുണം ?
      രോഗശാന്തി, അഭീഷ്ടശാന്തി.

വിദ്യാഭ്യാസം, ജോലി, മുഹൂർത്തം, വിവാഹം, വിവാഹപൊരുത്തം, പ്രണയം, സന്താനലാഭം, കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങള്‍, ദാമ്പത്യ പ്രശ്നങ്ങൾ, ബിസിനസ്സ് പ്രശ്നങ്ങള്‍, മാനസീക പ്രശ്നങ്ങള്‍, ഗൃഹ ദോഷം, ശത്രുദോഷം എന്നിവയെ കുറിച്ച് പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം പരിഹാരങ്ങള്‍ നിര്‍ദ്ദേശിക്കുന്നു. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് വിളിക്കുക, കിരണ്‍ജി, Phone :-8589090838 ...... or....... 9447090838 ..... or ...planetkodungallur@gmail.com ..... or ..... WhatsApp Number :- 9447090838


പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം "ജാതകം" എഴുതി നൽകുന്നതാണ്.