ബ്രാഹ്മണർക്കുവിധിച്ച കർമ്മങ്ങൾ

അദ്ധ്യാപനം ചാദ്ധ്യയനം യജനം യാജനം തഥാ,
ദാനം പ്രതിഗ്രഹശ്ചൈവ ബ്രാഹ്മണാനാമകൽപയത്.

സാരം :-

പഠിയ്ക്കൽ, പഠിപ്പിയ്ക്കൽ, യാഗംചെയ്യൽ, യാഗംചെയ്യിയ്ക്കൽ (സൽക്കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യലും ചെയ്യിയ്ക്കലും), ദാനം കൊടുക്കൽ, ദാനം വാങ്ങൽ എന്നിവ ബ്രാഹ്മണർക്കു വിധിയ്ക്കപ്പെട്ട കർമ്മങ്ങളാകുന്നു.