ബ്രാഹ്മണലക്ഷണം

യോഗസ്തപോ ദമോ ദാനം സത്യം ശൗചം ദയാ ശ്രുതം
വിദ്യാ വിജ്ഞാനമാസ്തിക്യമേതദ് ബ്രാഹ്മണലക്ഷണം

സാരം :-

ധ്യാനയോഗം, തപസ്സ്, ദമം (ഇന്ദ്രിയനിഗ്രഹം), ദാനം, സത്യം, ശുചിത്വം, ദയ, വേദാഭ്യാസം (ഇതരവിദ്യകൾ), വിശേഷജ്ഞാനം, ഈശ്വരവിശ്വാസം എന്നീ പത്ത് ഗുണങ്ങൾ ഉള്ളവരേ ബ്രാഹ്മണൻ എന്ന പേര് അർഹിക്കുന്നുള്ളൂ.

*******************************************

വിപ്രശബ്ദാർത്ഥം - വിശേഷേണ പാപാദാത്മാനം പരഞ്ചപാതീതി - സായണാചാര്യൻ (തന്നേയും മറ്റുള്ളവരേയും പാപത്തിൽ നിന്ന് നന്നായി രക്ഷിയ്ക്കുന്നവൻ)