കേതുദശാഫലങ്ങൾ


 1. കേതുവിന്റെ ദശാകാലം 
 2. ലഗ്നത്തിലോ നാലാം ഭാവത്തിലോ ഏഴാം ഭാവത്തിലോ പത്താം ഭാവത്തിലോ നിൽക്കുന്ന കേതുവിന്റെ ദശാകാലം 
 3. ലഗ്നത്തിൽ നിൽക്കുന്ന കേതുവിന്റെ ദശാകാലം 
 4. രണ്ടാം ഭാവത്തിൽ നിൽക്കുന്ന കേതുവിന്റെ ദശാകാലം 
 5. മൂന്നാം ഭാവത്തിൽ നിൽക്കുന്ന കേതുവിന്റെ ദശാകാലം 
 6. നാലാം ഭാവത്തിൽ നിൽക്കുന്ന കേതുവിന്റെ ദശാകാലം 
 7. അഞ്ചാം ഭാവത്തിൽ നിൽക്കുന്ന കേതുവിന്റെ ദശാകാലം 
 8. ആറാം ഭാവത്തിൽ നിൽക്കുന്ന കേതുവിന്റെ ദശാകാലം 
 9. ഏഴാം ഭാവത്തിൽ നിൽക്കുന്ന കേതുവിന്റെ ദശാകാലം 
 10. എട്ടാം ഭാവത്തിൽ നിൽക്കുന്ന കേതുവിന്റെ ദശാകാലം 
 11. ഒമ്പതാം ഭാവത്തിൽ നിൽക്കുന്ന കേതുവിന്റെ ദശാകാലം 
 12. പത്താം ഭാവത്തിൽ നിൽക്കുന്ന കേതുവിന്റെ ദശാകാലം 
 13. പതിനൊന്നാം ഭാവത്തിൽ നിൽകുന്ന കേതുവിന്റെ ദശാകാലം 
 14. പന്ത്രണ്ടാം ഭാവത്തിൽ നിൽക്കുന്ന കേതുവിന്റെ ദശാകാലം 
 15. കേതുദശയുടെ ആദ്യകാലം - മദ്ധ്യകാലം - അന്ത്യകാലം 
 16. കേതുദശയുടെ സാമാന്യഫലങ്ങൾ 
 17. ശുഭഗ്രഹങ്ങളുടെ യോഗദൃഷ്ടികളോടുകൂടി നിൽക്കുന്ന കേതുവിന്റെ ദശാകാലം 
 18. പാപഗ്രഹങ്ങളുടെ യോഗദൃഷ്ടികളോടുകൂടി നിൽക്കുന്ന കേതുവിന്റെ ദശാകാലം 
 19. മൂന്നാം ഭാവത്തിലോ ആറാം ഭാവത്തിലോ പതിനൊന്നാം ഭാവത്തിലോ രണ്ടാം ഭാവത്തിലോ എട്ടാം ഭാവത്തിലോ പന്ത്രണ്ടാം ഭാവത്തിലോ ശുഭരാശിയിലോ ശുഭഷഡ്വർഗ്ഗങ്ങളിലോ മകരം, കുംഭം, എന്നീ രാശികളിലോ ശുഭഗ്രഹങ്ങളുടെ യോഗദൃഷ്ടികളോടുകൂടിയോ നിൽക്കുന്ന കേതുവിന്റെ ദശാകാലം 

വിദ്യാഭ്യാസം, ജോലി, മുഹൂർത്തം, വിവാഹം, വിവാഹപൊരുത്തം, പ്രണയം, സന്താനലാഭം, കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങള്‍, ദാമ്പത്യ പ്രശ്നങ്ങൾ, ബിസിനസ്സ് പ്രശ്നങ്ങള്‍, മാനസീക പ്രശ്നങ്ങള്‍, ഗൃഹ ദോഷം, ശത്രുദോഷം എന്നിവയെ കുറിച്ച് പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം പരിഹാരങ്ങള്‍ നിര്‍ദ്ദേശിക്കുന്നു. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് വിളിക്കുക, കിരണ്‍ജി, Phone :-8589090838 ...... or....... 9447090838 ..... or ...planetkodungallur@gmail.com ..... or ..... WhatsApp Number :- 9447090838


പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം "ജാതകം" എഴുതി നൽകുന്നതാണ്.