കേതുദശാഫലങ്ങൾ


 1. കേതുവിന്റെ ദശാകാലം 
 2. ലഗ്നത്തിലോ നാലാം ഭാവത്തിലോ ഏഴാം ഭാവത്തിലോ പത്താം ഭാവത്തിലോ നിൽക്കുന്ന കേതുവിന്റെ ദശാകാലം 
 3. ലഗ്നത്തിൽ നിൽക്കുന്ന കേതുവിന്റെ ദശാകാലം 
 4. രണ്ടാം ഭാവത്തിൽ നിൽക്കുന്ന കേതുവിന്റെ ദശാകാലം 
 5. മൂന്നാം ഭാവത്തിൽ നിൽക്കുന്ന കേതുവിന്റെ ദശാകാലം 
 6. നാലാം ഭാവത്തിൽ നിൽക്കുന്ന കേതുവിന്റെ ദശാകാലം 
 7. അഞ്ചാം ഭാവത്തിൽ നിൽക്കുന്ന കേതുവിന്റെ ദശാകാലം 
 8. ആറാം ഭാവത്തിൽ നിൽക്കുന്ന കേതുവിന്റെ ദശാകാലം 
 9. ഏഴാം ഭാവത്തിൽ നിൽക്കുന്ന കേതുവിന്റെ ദശാകാലം 
 10. എട്ടാം ഭാവത്തിൽ നിൽക്കുന്ന കേതുവിന്റെ ദശാകാലം 
 11. ഒമ്പതാം ഭാവത്തിൽ നിൽക്കുന്ന കേതുവിന്റെ ദശാകാലം 
 12. പത്താം ഭാവത്തിൽ നിൽക്കുന്ന കേതുവിന്റെ ദശാകാലം 
 13. പതിനൊന്നാം ഭാവത്തിൽ നിൽകുന്ന കേതുവിന്റെ ദശാകാലം 
 14. പന്ത്രണ്ടാം ഭാവത്തിൽ നിൽക്കുന്ന കേതുവിന്റെ ദശാകാലം 
 15. കേതുദശയുടെ ആദ്യകാലം - മദ്ധ്യകാലം - അന്ത്യകാലം 
 16. കേതുദശയുടെ സാമാന്യഫലങ്ങൾ 
 17. ശുഭഗ്രഹങ്ങളുടെ യോഗദൃഷ്ടികളോടുകൂടി നിൽക്കുന്ന കേതുവിന്റെ ദശാകാലം 
 18. പാപഗ്രഹങ്ങളുടെ യോഗദൃഷ്ടികളോടുകൂടി നിൽക്കുന്ന കേതുവിന്റെ ദശാകാലം 
 19. മൂന്നാം ഭാവത്തിലോ ആറാം ഭാവത്തിലോ പതിനൊന്നാം ഭാവത്തിലോ രണ്ടാം ഭാവത്തിലോ എട്ടാം ഭാവത്തിലോ പന്ത്രണ്ടാം ഭാവത്തിലോ ശുഭരാശിയിലോ ശുഭഷഡ്വർഗ്ഗങ്ങളിലോ മകരം, കുംഭം, എന്നീ രാശികളിലോ ശുഭഗ്രഹങ്ങളുടെ യോഗദൃഷ്ടികളോടുകൂടിയോ നിൽക്കുന്ന കേതുവിന്റെ ദശാകാലം