മിഥുനം രാശിയിൽ നിൽക്കുന്ന ബുധന്റെ ദശാകാലം

യുഗ്മസ്ഥസൗമ്യദായേ തു ഭ്രാതൃസൗഖ്യം ധനായതിം
ധാന്യലാഭം കൃഷേസ്സിദ്ധിം കിഞ്ചിൽസുഖമരേർഭയം.

സാരം :- 

മിഥുനം രാശിയിൽ നിൽക്കുന്ന ബുധന്റെ ദശാകാലം ധനലാഭവും കൃഷിഗുണവും തന്നിമിത്തം ധാന്യാഭിവൃദ്ധിയും അല്പമായ സുഖവും ശത്രുക്കളിൽനിന്ന് ഭയവും സഹോദരന്മാർക്ക് സുഖാനുഭവവുമുണ്ടാകും.

വിദ്യാഭ്യാസം, ജോലി, മുഹൂർത്തം, വിവാഹം, വിവാഹപൊരുത്തം, പ്രണയം, സന്താനലാഭം, കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങള്‍, ദാമ്പത്യ പ്രശ്നങ്ങൾ, ബിസിനസ്സ് പ്രശ്നങ്ങള്‍, മാനസീക പ്രശ്നങ്ങള്‍, ഗൃഹ ദോഷം, ശത്രുദോഷം എന്നിവയെ കുറിച്ച് പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം പരിഹാരങ്ങള്‍ നിര്‍ദ്ദേശിക്കുന്നു. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് വിളിക്കുക, കിരണ്‍ജി, Phone :-8589090838 ...... or....... 9447090838 ..... or ...planetkodungallur@gmail.com ..... or ..... WhatsApp Number :- 9447090838


പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം "ജാതകം" എഴുതി നൽകുന്നതാണ്.