സുശുഭാശുഭാകർത്തരിയോഗങ്ങൾ

ലഗ്നാദ്ദ്വിതിയസംസ്ഥൈ-
രർക്കേന്ദുവിവർജ്ജിതൈർഭവേൽ സുശുഭാ
ആശുഭാഖ്യാ വ്യയസംസ്ഥൈ-
രുഭയഗതൈഃ കർത്തരീയോഗഃ

സാരം :-

കുജാദികളായ അഞ്ചുഗ്രഹങ്ങളിലാരെങ്കിലും ലഗ്നരാശിയുടെ രണ്ടാം ഭാവത്തിൽ നിന്നാൽ സുശുഭായോഗം അനുഭവിക്കും.

കുജാദികളായ അഞ്ചുഗ്രഹങ്ങളിലാരെങ്കിലും ലഗ്നരാശിയുടെ പന്ത്രണ്ടാം ഭാവത്തിൽ നിന്നാൽ അശുഭായോഗം അനുഭവിക്കും. 

കുജാദികളായ അഞ്ചുഗ്രഹങ്ങളിലാരെങ്കിലും ലഗ്നരാശിയുടെ രണ്ടാം ഭാവത്തിലും പന്ത്രണ്ടാം ഭാവത്തിലും നിന്നാൽ കർത്തരീയോഗം അനുഭവിക്കും.