വേസിയോഗത്തിൽ ജനിക്കുന്നവൻ

മന്ദഗതിർമൃദുവചനോ
ദീനാക്ഷോ ബന്ധുവത്സലോ ധീമാൻ
ആയവ്യയതുല്യകരോ
ജാതസ്സ്യാദ്വേസിയോഗƒസ്മിൻ.

സാരം :-

വേസിയോഗത്തിൽ ജനിക്കുന്നവൻ പതുക്കെ നടക്കുന്നവനായും പതുക്കെ പറയുകയും ചെയ്യുന്നവനായും ദീനനേത്രനായും ബന്ധുക്കളിൽ വാത്സല്യമുള്ളവനായും വരവും ചെലവും ഒരുപോലെയുള്ളവനായും ഭവിക്കും.

*****************

സൂര്യൻ നിൽക്കുന്ന രാശിയുടെ രണ്ടാം ഭാവത്തിൽ ചന്ദ്രനൊഴികെയുള്ള താരാഗ്രഹങ്ങളിൽ ആരെങ്കിലും നിന്നാൽ വേസിയോഗം സംഭവിക്കും.