വേധ പൊരുത്തം കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എങ്ങനെ?

ആശ്വീന്ദ്രൗ യമമിത്രഭേ, ഹരിഹരൗ,
ശൂ൪പ്പാനലൗ, വായ്‌വജൗ,
മൂലാഹി, പിതൃപൂഷണൗ, ഗുരുജലേ,
ദേവപ്രസൂവിശ്വഭേ
ബുദ്ധ്ന്യ൪ക്ഷാ൪യ്യമണൗ, ദിനേശവരുണൗ,
ഭാദ്രാ൪ക്ഷഭാഗ്യേ; മിഥോ
വേധാന്നാ൪ഹതി യോഗമൃക്ഷയുഗളം
വസ്വിന്ദു ചിത്രാത്രയം

സാരം :-

വേധമുള്ള നക്ഷത്രങ്ങള്‍

അശ്വതി - തൃക്കേട്ട

ഭരണി - അനിഴം

തിരുവോണം - തിരുവാതിര

വിശാഖം - കാ൪ത്തിക

ചോതി - രോഹിണി

മൂലം - ആയില്യം

മകം - രേവതി

പൂയ്യം - പൂരാടം

പുണ൪തം - ഉത്രാടം

ഉത്രട്ടാതി - പൂരം

അത്തം - ചതയം

പൂരോരുട്ടാതി - ഉത്രം

മേല്‍ എഴുതിയ ഈരണ്ടു നക്ഷത്രങ്ങള്‍ക്കു തമ്മിലും

അവിട്ടം - മകീര്യം - ചിത്ര

എന്നീ മൂന്നു നക്ഷത്രങ്ങള്‍ക്കു തമ്മിലും വേധമുണ്ട്. വേധമുള്ള ആ നക്ഷത്രങ്ങളില്‍ ജനിച്ച സ്ത്രീപുരുഷന്മാ൪ തമ്മില്‍ നടത്തുന്ന വിവാഹം അശുഭപ്രദമാകുന്നു.*


ഗേഹോക്തവേധവ൪ഗ്ഗേ
ജന്മദ്വിതയം ച നേഷ്ടമിതി കേചിത്;
ഭൂതവിഹഗാദയോƒന്യേ
ത്വതഃ പരം ചിന്തിതവ്യാശ്ച.

സാരം :-

ഗൃഹാരംഭത്തിനുള്ള മുഹൂ൪ത്തവിധിയില്‍ മറ്റൊരു വേധവും നിഷേധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ വേധവ൪ഗ്ഗത്തില്‍പ്പെട്ട നക്ഷത്രങ്ങളില്‍ ജനിച്ച സ്ത്രീപുരുഷന്മാ൪ തമ്മില്‍ വിവാഹം ചെയ്യുന്നതും അശുഭകരമാണെന്ന് ചില ആചാര്യന്മാ൪ക്ക് അഭിപ്രായമുണ്ട്. നക്ഷത്രങ്ങളുടെ ഭൂതം, പക്ഷി, മൃഗം മുതലായവകൊണ്ടുള്ള മറ്റു വിവാഹയോഗങ്ങളെക്കൂടി ചിന്തിക്കേണ്ടതാണ്. അതെല്ലാം അപ്രധാനമാകയാല്‍, ഇവിടെ പറഞ്ഞ പൊരുത്തങ്ങളെല്ലാം ചിന്തിച്ചതിന്നുശേഷം മാത്രം വേണമെങ്കില്‍ ചിന്തിച്ചാല്‍ മതിയാവുന്നതാണ്.

------------------------------------------------------------------------------------------------------

ഒന്നാമതായി മകീര്യം ചിത്ര അവിട്ടം എന്ന മൂന്നു നാളുകളെ (നക്ഷത്രങ്ങളെ) ഒഴിച്ച് നി൪ത്തുക. അത് മൂന്നും കൂടി വേധമാണല്ലോ ബാക്കി 24 നക്ഷത്രങ്ങളെ മദ്ധ്യമരജ്ജുവിനെന്നപോലെ നാല് വീതം വിരല്‍ (കൈ വിരല്‍) മടക്കി നിവ൪ത്തിയാല്‍ ഒരേ വിരലില്‍ വരുന്നവ പരസ്പരം വേധങ്ങളാകും. എന്നാല്‍ അവ൪ക്ക് ഒരു ക്രമം വേറെയാണെന്നുമാത്രം. അതാണ്‌ ചുവടെ ചേ൪ക്കുന്നത്.

അശ്വം ചോത്യാതിരാമൂലം
മകം ചതയമീയിവ
നന്നാല്‍ മടക്കി നീ൪ത്തുമ്പോള്‍
ഒന്നില്‍ വന്നവ വേധമാം.

സാരം :-

അശ്വതി മുതല്‍ നാല് നക്ഷത്രങ്ങള്‍ വിരല്‍ മടക്കുകയും, ചോതി മുതല്‍ നിവ൪ത്തുകയും, അതുപോലെ തിരുവാതിര തൊട്ട് മടക്കുകയും മൂലം തൊട്ടു നിവ൪ത്തുകയും പിന്നെ മകം തൊട്ടു മടക്കി ചതയം തൊട്ടു നിവ൪ത്തുക എന്ന് സാരം.