യോനി പൊരുത്തം കൊണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എങ്ങനെ?

ജ്യേഷ്ഠാദിപഞ്ച താരാ
ദസ്രഭയമപുഷ്യസാ൪പ്പപിതൃഭാഗ്യാഃ
ശൂ൪പ്പൈകാംഘ്രിപമരുതഃ
പൂരുഷാഖ്യാസ്താരകാ, സ്ത്രിയസ്ത്വന്യാഃ

സാരം :-

പുരുഷ നക്ഷത്രങ്ങള്‍

തൃക്കേട്ട, മൂലം, പൂരാടം, ഉത്രാടം, തിരുവോണം, അശ്വതി, ഭരണി, പൂയ്യം, ആയില്യം, മകം, ഉത്രം, വിശാഖം, പൂരോരുട്ടാതി, ചോതി എന്നീ പതിനാല് നക്ഷത്രങ്ങള്‍ പുരുഷ നക്ഷത്രങ്ങള്‍

സ്ത്രീ നക്ഷത്രങ്ങള്‍

കാ൪ത്തിക, രോഹിണി, മകീര്യം, തിരുവാതിര, പുണ൪തം, പൂരം, അത്തം, ചിത്ര, അനിഴം, അവിട്ടം, ചതയം, ഉത്രട്ടാതി, രേവതി എന്നീ പതിമൂന്നു നക്ഷത്രങ്ങള്‍ സ്ത്രീ നക്ഷത്രങ്ങള്‍.


***************


പുരുഷഃ പുരുഷ൪ക്ഷഭവോ,
നാരീ നാ൪യ്യ൪ക്ഷജാ ശുഭൌ ഭവതഃ
വിപരീതഭവൗ നേഷ്ടൗ,
ദ്വാവപി നാ൪യ്യ൪ക്ഷജൗ തു മദ്ധ്യൗ സ്തഃ

ദ്വാവപി പുരുഷ൪ക്ഷഭവൗ
നിന്ദ്യാ; വിതി യോനി സംജ്ഞിതഃ കഥിതഃ

സാരം :-

പുരുഷനക്ഷത്രത്തില്‍ ജനിച്ച പുരുഷനും സ്ത്രീ നക്ഷത്രത്തില്‍ ജനിച്ച സ്ത്രീയും തമ്മിലുള്ള വിവാഹം ഉത്തമം.

പുരുഷനക്ഷത്രത്തില്‍ ജനിച്ച സ്ത്രീയും സ്ത്രീ നക്ഷത്രത്തില്‍ ജനിച്ച പുരുഷനും തമ്മിലുള്ള വിവാഹം അധമം. വിവാഹ ജീവിതത്തില്‍ ക്ലേശം സംഭവിക്കുന്നു.

സ്ത്രീയും പുരുഷനും സ്ത്രീ നക്ഷത്രത്തില്‍ ജനിച്ചവരാണെങ്കില്‍ അവ൪ തമ്മിലുള്ള വിവാഹം മദ്ധ്യമവുമാകുന്നു.

സ്ത്രീയും പുരുഷനും പുരുഷ നക്ഷത്രത്തില്‍ ജനിച്ചവരാണെങ്കില്‍ അവ൪ തമ്മിലുള്ള വിവാഹം  നിന്ദ്യവുമാണ്‌.


*****************************


പൂരോരട്ടാതിയോണം ഭരണിയഹി ഹയം
പൂയ്യമുത്രാടമുത്രം
പൂരാടം കേട്ട ചോതീ മകവുമഥ വിശാ-
ഖാഖ്യമൂലം പുമാന്മാര്‍.

ഉത്രട്ടാദ്യതിരാ കേള്‍ ചതയമനിഴവും
രേവതീ കാര്‍ത്തികാത്തം.
ചിത്രാവിട്ടം മകീരം പുണര്‍തവുമതുപോല്‍
രോഹണീ പൂരവും സ്ത്രീ.


പരസ്പരധാരണയും യോജിപ്പുമാണ് യോനിപ്പൊരുത്തത്തിന്‍റെ ഫലം. യോനിപ്പൊരുത്തത്തിന്‍റെ ഫലം സംതൃപ്തികരമായ സുഖാനുഭവവും സാമ്പത്തിക സുഖാഭിവൃദ്ധിയുമാകുന്നു. ലൈംഗിക തൃപ്തിയോടൊപ്പം എല്ലാവിധ സ്വഭാവങ്ങളേയും യോനി പൊരുത്തം സൂചിപ്പിക്കുന്നു.