വജ്ര രത്ന ധാരണ വിധി


വജ്രം ധരിക്കണമെന്ന് ഉറച്ചുകഴിഞ്ഞാല്‍ അത് അംഗീകൃത വ്യാപാരികളില്‍ നിന്ന് മാത്രം വാങ്ങിക്കുക. ദോഷഫലം ഒരിക്കലും ചെയ്യുകയില്ലായെന്ന് ഒരു ജ്യോതിഷിയുടെ ഉറപ്പ് ലഭിച്ചതിനുശേഷം മാത്രമേ വജ്രം ധരിക്കാവു. രത്നങ്ങള്‍ക്ക് പൊതുവേ ക്ഷിപ്രഫലദാന ശേഷിയുണ്ട്. 

പലതരം ആഭരണമായി വജ്രം ധരിക്കുമെങ്കിലും മോതിരങ്ങള്‍ക്കാണ് കൂടുതല്‍ ഫലദാന ശേഷിയുള്ളത്. ദോഷഫലങ്ങള്‍ ഉണ്ടോയെന്ന് അറിയാന്‍ പതിനാല് ദിവസം വജ്രം  അതേ നിറത്തിലുള്ള പട്ടുതുണിയില്‍ പൊതിഞ്ഞ് കൈയില്‍ കെട്ടിനോക്കി പരീക്ഷിക്കുന്നത് ഉത്തമമായിരിക്കും. പതിനാല് ദിവസത്തിനകം ഗുണഫലങ്ങള്‍ അനുഭവപ്പെടുന്നു എങ്കില്‍ വജ്രം ധരിക്കുവാന്‍ തീ൪ച്ചപ്പെടുത്താം.

മോതിരമായി ധരിക്കേണ്ട വജ്രത്തിന് ഒരു കാരറ്റ് ഭാരമെങ്കിലും ഉണ്ടായിരിക്കണം. വജ്രത്തിന്‍റെ 7 ഇരട്ടിയോളം ഭാരമുള്ള ലോഹത്തില്‍ വേണം വജ്രം ഘടിപ്പിക്കുവാന്‍. വജ്രം സ്വ൪ണ്ണ മോതിരത്തിലോ, വെള്ളി മോതിരത്തിലോ, പ്ലാറ്റിനത്തിലോ ധരിക്കാവുന്നതാണ്.

വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസമോ, ഭരണി, പൂരം, പൂരാടം ഈ നക്ഷത്രങ്ങളിലൊന്ന് വരുന്ന ദിവസമോ, ശുക്രഹോരയിലോ ലോഹത്തില്‍ വജ്രം ഘടിപ്പിച്ച് മോതിരം നി൪മ്മിക്കണം.

മോതിരം തയ്യാറായിക്കഴിഞ്ഞാല്‍ വെള്ള നിറത്തിലോ, നാനാവ൪ണ്ണത്തിലോ ഉള്ള പട്ടില്‍ പൊതിഞ്ഞ് ശുക്രയന്ത്രം സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്ന പീഠത്തില്‍ വെയ്ക്കണം. അതിനുശേഷം ശുക്രമന്ത്രം ജപിച്ച് വജ്രമോതിരത്തിന്  ശക്തിപകരണം. ഷോഡശോപചാരപൂജ നടത്തി, ദാനധ൪മ്മങ്ങള്‍ നടത്തി, വജ്ര മോതിരം ശുഭമുഹൂ൪ത്തം നോക്കി വലതുകൈയുടെ മോതിരവിരലില്‍ ധരിക്കണം. വജ്രം മോതിരമായി ധരിച്ചുകഴിഞ്ഞാല്‍ അതിന്‍റെ ദോഷഹരണശക്തി 7 വ൪ഷം വരെ നീണ്ടുനില്‍ക്കും. 7 വ൪ഷത്തിനുശേഷം പുതിയ വജ്രമോതിരം ധരിക്കണം. പഴയത് ആ൪ക്കെങ്കിലും നല്‍കുകയോ പൂജാമുറിയില്‍ സൂക്ഷിക്കുകയോ ചെയ്യാം.

വജ്രം ധരിക്കുന്നവ൪ മാണിക്യം, മുത്ത്, പവിഴം, മഞ്ഞ പുഷ്യരാഗം എന്നീ രത്നങ്ങളും അവയുടെ ഉപരത്നങ്ങളും ധരിക്കരുത്.