വ്യാഴം പൊതുവെ സ്വാധീനിക്കുന്നത്

സ്വ൪ണ്ണം, ധനസമ്പാദനം, പുത്രന്‍, ബന്ധുക്കള്‍, ബുദ്ധി, ചൈതന്യം, ശരീരസുഖം, ശ്രേഷ്ഠത, കീ൪ത്തി, ദൈവഭക്തി, ദയവ്, ഭാര്യാസുഖം അല്ലെങ്കില്‍ ഭ൪തൃസുഖം, സാത്വിക സ്വഭാവം, സല്‍ഗതി, വിദ്വത്തം, ഉത്തമപ്രവ൪ത്തി, സുഖസൗഭാഗ്യാദികള്‍, വടക്കുകിഴക്ക്‌ ദിക്ക് എന്നിവ വ്യാഴം സ്വാധീനിക്കുന്നതാണ്.


ഈ പ്രതിപാദിച്ചവയുമായി സംബന്ധിക്കുന്ന എല്ലാ കുറവുകള്‍ക്കും, അല്ലെങ്കില്‍  പരാജയങ്ങള്‍ക്കും, ഇവയുമായി നല്ല ബന്ധം നിലനി൪ത്താന്‍ കഴിയാതെ പോവുകയും ചെയ്യുന്നുവെങ്കില്‍ അതിന്‍റെ പൂ൪ണ്ണകാരണം, വ്യാഴം അനുകൂലനല്ല എന്നതാണ്. വ്യാഴത്തിന്‍റെ രത്നമായ മഞ്ഞ പുഷ്യരാഗം ധരിച്ചാല്‍ ഈ പ്രശ്നങ്ങളെ നല്ലൊരു ശതമാനം വരെ അതിജീവിക്കുവാന്‍ കഴിയും. മഞ്ഞ പുഷ്യരാഗത്തിന് വ്യാഴത്തിന്‍റെ ശക്തി, ധരിക്കുന്ന ആളിലേക്ക് വ്യാപിപ്പിക്കുവാന്‍ കഴിയും.