ബുധന്‍ സ്വാധീനിക്കുന്നത്

ഭൂമി, മേധാശക്തി, പാണ്ഡിത്യം, വാക്ചാതുര്യം, കണക്ക്, ശാസ്ത്ര വിദ്യ, തൊഴില്‍, കലാവിദ്യ, ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസം, അമ്മാവന്‍, അനന്തിരവന്‍, വിഷ്ണുഭക്തി, സത്യവാക്ക്, ബന്ധുക്കള്‍, സുഹൃത്തുക്കള്‍, ഇവയുടെയെല്ലാം കാരകന്‍ ബുധനാകുന്നു. ആയതിനാല്‍ ഇവകള്‍ ബുധനെക്കൊണ്ട് ചിന്തിക്കപ്പെടുന്നു. 

ഈ പ്രതിപാദിച്ചവയുമായി സംബന്ധിക്കുന്ന എല്ലാ കുറവുകള്‍ക്കും, അല്ലെങ്കില്‍ പരാജയങ്ങള്‍ക്കും, ഇവയുമായി നല്ല ബന്ധം നിലനിര്‍ത്താന്‍ കഴിയാതെ പോവുകയും ചെയ്യുന്നുവെങ്കില്‍ അതിന്‍റെ പൂര്‍ണ്ണകാരണം, ബുധന്‍ അനുകൂലനല്ല എന്നതാണ്. ബുധന്‍റെ രത്നമായ മരതകം ധരിച്ചാല്‍ ഈ പ്രശ്നങ്ങളെ നല്ലൊരു ശതമാനം വരെ അതിജീവിക്കുവാന്‍ കഴിയും. മരതകത്തിന് ബുധന്‍റെ ശക്തി, ധരിക്കുന്ന ആളിലേയ്ക്ക് വ്യാപിപ്പിക്കുവാന്‍ കഴിയും.