സംഖ്യാ ശാസ്ത്രപ്രകാരം രത്നങ്ങള്‍

അക്കം             ഗ്രഹം             രത്നം

   1                  സൂര്യന്‍           മാണിക്യം

   2                  ചന്ദ്രന്‍             മുത്ത്

   3                  വ്യാഴം            പുഷ്യരാഗം

   4                  രാഹു              ഗോമേദകം

   5                  ബുധന്‍             മരതകം

   6                 ശുക്രന്‍              വജ്രം

   7                  കേതു               വൈഡൂര്യം

   8                 ശനി                  ഇന്ദ്രനീലം

   9                 ചൊവ്വ             പവിഴം