രാശികള്‍ക്കുള്ള രത്നങ്ങള്‍

രാശി                രാശ്യാധിപന്‍              രത്നം

മേടം                -        ചൊവ്വ          -      പവിഴം

ഇടവം             -       ശുക്രന്‍           -      വജ്രം

മിഥുനം            -       ബുധന്‍           -      മരതകം

കര്‍ക്കിടകം      -        ചന്ദ്രന്‍          -       മുത്ത്

ചിങ്ങം            -       സൂര്യന്‍         -        മാണിക്യം

കന്നി               -        ബുധന്‍          -        മരതകം

തുലാം             -         ശുക്രന്‍         -        വജ്രം

വൃശ്ചികം        -          ചൊവ്വ        -        പവിഴം

ധനു                 -         വ്യാഴം          -        പുഷ്യരാഗം

മകരം               -         ശനി             -         ഇന്ദ്രനീലം

കുംഭം               -         ശനി             -         ഇന്ദ്രനീലം

മീനം                  -        വ്യാഴം         -         പുഷ്യരാഗം