കാലചക്രദശാവാക്യംകാലചക്രദശാവാക്യം                                            വാക്യസംഖ്യ

1. പാരംലേഭെശാന്തഃ സജളാ                                  1,2,3,4,5,6,7,8,9

2. നിത്യംപ്രാദാല്‍ സീതാവിമലാഃ                           10,11,12,8,7,6,4,5,3

3. രൂപംപ്രാപ്യഃ സ്നിഗ്ദ്ധകരാംഗഃ                         2,1,12,11,10,9,1,2,3

4. വാണീ  താസാം ദധിനാന്യത്രഃ                              4,5,6,7,8,9,10,11,12

5. ദാസീതവമൂലംഖെപാത്രം                                   8,7,6,4,5,3,2,1,12

6. സ്യാന്നാളീകം രാഗീവിശതീ                                 11,10,9,1,2,3,4,5,6

7. സിംഹധനാേഡ്യാത്രാഹംസീതാ                         7,8,9,10,11,12,8,7,6

8. ഭീമഗുരുഃ പുത്രൈര്യജ്ഞോദ്ധാ                             4,5,3,2,1,12,11,10,9

9. ധേനുവ്യാഘ്രിപരാഗമേവ                                    9,10,11,12,1,2,3,5,4

10. തസ്ഥൗദീപ്രപ്യനധീ ദാസഃ                                   6,7,8,12,11,10,9,8,7

11. തസ്മിന്‍ ഭാഗേ രൂപധനാഡ്യഃ                             6,5,4,3,2,1,9,10,11

12. പ്രായോരാഗീശിവതേസാഹി                             12,1,2,3,5,4,6,7,8

13. പ്രാപ്യസ്നിഗ്ദ്ധോഹസതേ ശംഭു                       12,11,10,9,8,7,6,5,4

14. ഗൌരീയോദ്ധാനിത്യംപ്രകരം                             3,2,1,9,10,11,12,1,2

15. ഗുണഭുക്തൊ സൗഹിപ്രാപ്യാന്നം                       3,5,4,6,7,8,12,11,10

വിദ്യാഭ്യാസം, ജോലി, മുഹൂർത്തം, വിവാഹം, വിവാഹപൊരുത്തം, പ്രണയം, സന്താനലാഭം, കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങള്‍, ദാമ്പത്യ പ്രശ്നങ്ങൾ, ബിസിനസ്സ് പ്രശ്നങ്ങള്‍, മാനസീക പ്രശ്നങ്ങള്‍, ഗൃഹ ദോഷം, ശത്രുദോഷം എന്നിവയെ കുറിച്ച് പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം പരിഹാരങ്ങള്‍ നിര്‍ദ്ദേശിക്കുന്നു. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് വിളിക്കുക, കിരണ്‍ജി, Phone :-8589090838 ...... or....... 9447090838 ..... or ...planetkodungallur@gmail.com ..... or ..... WhatsApp Number :- 9447090838


പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം "ജാതകം" എഴുതി നൽകുന്നതാണ്.