തച്ചുശാസ്ത്രം


 1. വാസ്തുശാസ്ത്രവും തച്ചുശാസ്ത്രവും 
 2. ആരാണ് വാസ്തുപുരുഷന്‍? 
 3. തച്ചുശാസ്ത്രവും ജ്യോതിഷവും 
 4. മുഴക്കോലിന്റെ ഉല്‍പ്പത്തി 
 5. വാസ്തുശാസ്ത്രവും മനുഷ്യനും മൃഗങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം 
 6. ഉത്തമഗൃഹനിര്‍മ്മാണത്തിന് അനുയോജ്യമായ ഭൂമിയുടെ സ്വഭാവം 
 7. പറമ്പുകളുടെ സ്വഭാവങ്ങളും ഫലങ്ങളും 
 8. പറമ്പുകളുടെ ആകൃതിയും അവയുടെ ഫലങ്ങളും / എന്താണ് കുറ്റിയടിക്കള്‍ ചടങ്ങ്? / നഗപൃഷ്ടത്തില്‍ ഗൃഹനിര്‍മ്മാണം ആശുഭാകാരം. 
 9. വില്പനയോടനുബന്ധിച്ച് പുരയിടം കൈമാറുമ്പോള്‍ നിലവിലുള്ള ചില വിധികള്‍ 
 10. ഒരു പറമ്പിന് വീടിന് സ്ഥാനനിര്‍ണ്ണയം / ഗൃഹത്തിന് സ്ഥാനിര്‍ണ്ണയം നടത്തുമ്പോള്‍ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ലക്ഷണങ്ങള്‍. 
 11. ഗൃഹം നില്‍ക്കുന്ന സ്ഥാനത്തെ അസ്ഥിദോഷങ്ങള്‍ അനര്‍ത്ഥങ്ങള്‍ വരുത്തിവെയ്ക്കും. 
 12. ലക്ഷണമൊത്ത ഒരു ഭവനം ഏത് വിധം? 
 13. ഗൃഹാരംഭം / ഗൃഹപ്രവേശ മുഹൂര്‍ത്തം 
 14. ഗൃഹനിര്‍മ്മാണത്തിന്റെ   ശിലാന്യാസത്തിന് മാസങ്ങള്‍ മാറുന്നതനുസരിച്ച് സ്ഥാനങ്ങളും മാറുന്നു.
 15. പ്രവര്‍ത്തിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ ഭൂമിയ്ക്കുള്ള തരാം തിരിവ് എങ്ങനെ? 
 16. ഗൃഹത്തില്‍ പൂജാമുറിയുടെ സ്ഥാനം / വീടിന്റെ നടക്കട്ടളയ്ക്ക് സ്ഥാനം / ഗൃഹദര്‍ശനം എങ്ങോട്ട്? / വീടിനു അറപ്പുര അനിവാര്യമോ? 
 17. അടുക്കള / പാചകശാലയ്ക്കും ഭക്ഷണശാലയ്ക്കും പ്രത്യേക സ്ഥാനങ്ങള്‍ / ആസ്ഥാനത്ത് പണിതീര്‍ക്കപ്പെട്ട ശൗചാലയം ആപത്ക്കരം / ഉറക്കറയുടെ സ്ഥാനം എവിടെ? / വീടിന്റെ വരാന്ത / ഇരുനില / ബഹുനില വീടിന്റെ മുകളിലത്തെ നിലയിലേക്കുള്ള കോവണി എങ്ങിനെയായിരിക്കണം.
 18. കിണറിന്റെ സ്ഥാനനിര്‍ണ്ണയം / കിണറും കുളവും കുഴിക്കുമ്പോള്‍ ശ്രദ്ധിക്കുക / വാട്ടര്‍ടാങ്കിന്റെ (ജലസംഭരണി) സ്ഥാനം. 
 19. പക്ഷികൂട്, നായ്ക്കൂട്, കാര്‍പോര്‍ച്ച്,  ഉരല്‍പ്പുര എന്നിവയുടെ സ്ഥാനം 
 20. പടിപ്പുര (ഗേറ്റ്) യുടെ ശാസ്ത്രീയ സ്ഥാനങ്ങള്‍ / ചുറ്റുമതില്‍ പ്രധാന കെട്ടിടത്തെ സ്പര്‍ശിച്ചാല്‍ / മതില്‍കെട്ടിനുള്ളില്‍ വീഴുന്ന വെള്ളം എങ്ങോട്ട് ഒഴുകണം / വീടിന്റെ മുന്നിലൂടെയും സമീപത്തിലൂടെയും ഉള്ള വഴികള്‍. 
 21. ഗൃഹങ്ങളും ക്ഷേത്രങ്ങളും ക്ഷേത്രപരിസരത്തുള്ള ഗൃഹങ്ങളും / വീടിന് കണ്ണേല്‍ക്കുമോ? / ഭൂനിരപ്പിന് താഴെയായി പണിതീര്‍ക്കപ്പെട്ട കെട്ടിടത്തെപ്പറ്റി / നഗരങ്ങളിലെ ബഹുനിലകെട്ടിടങ്ങളില്‍ പാര്‍ത്താല്‍ 
 22. വാസ്തുപൂജ / വാസ്തുബലി / പഞ്ചാശിരസ്സ് / കുറ്റുപൂജ അഥവാ കുറ്റൂശ അല്ലെങ്കില്‍ കുറ്റീശ എന്ന ചടങ്ങ് 
 23. തച്ചുശാപം എന്നാലെന്താണ്  
 24. ഗൃഹപ്രവേശം അല്ലെങ്കില്‍ പാല് കാച്ചുന്ന ചടങ്ങ് എങ്ങനെ? 
 25. വീടിന്റെ പരിസരത്തെ വൃക്ഷങ്ങളുടെ സ്ഥാനം 
 26. വാസ്തുപുരുഷന്റെ നില 
 27. ഗൃഹങ്ങള്‍ക്ക് വേണ്ടതായ യോനിഭേദങ്ങള്‍ 
 28. കിണര്‍ കുഴിക്കുന്നതിനുള്ള മുഹൂര്‍ത്തം / മരം മുറിക്കാനുള്ള മുഹൂര്‍ത്തം 
 29. എന്താണ്  ' വാസ്തു ' എന്ന പദത്തിന്റെ അര്‍ത്ഥം? 
 30. വാസ്തുവില്‍ പഞ്ചഭൂതങ്ങള്‍ക്കുള്ള സ്ഥാനമെന്ത്? 
 31. ശില്പികളെ എത്രയായി തിരിച്ചിരിക്കുന്നു. ആരെല്ലാം? 
 32. ഭൂമി തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോള്‍ ആചാര്യന്മാര്‍ അവലംബിക്കാറുള്ള രീതികള്‍ എന്തെല്ലാം? 
 33. ഭൂമിയുടെ ജാതി നിര്‍ണ്ണയിക്കുന്നത് എങ്ങനെ? 
 34. ഭൂമിക്കുള്ള ശുഭാശുഭലക്ഷണങ്ങള്‍ എന്തെല്ലാം? 
 35. വാസ്തുപുരുഷനെ കുറിച്ചുള്ള സങ്കല്പം എന്ത്? 
 36. വാസ്തുപുരുഷന്റെ സ്ഥിതിഭേദങ്ങള്‍ എന്തെല്ലാം? 
 37. വാസ്തുവില്‍ ദേവതകളുടെ സ്ഥാനം എന്ത്? 
 38. വാസ്തുഖണ്ഡങ്ങള്‍ ഏതെല്ലാം? അവയുടെ ഫലങ്ങള്‍ എന്ത്?  
 39. വാസ്തുസൂത്രങ്ങള്‍ എന്നാലെന്ത്? 
 40. വാസ്തുവീഥികള്‍ ഏതെല്ലാം? 
 41. വാസ്തുവില്‍ ഗൃഹത്തിന്റെ സ്ഥാനം എങ്ങനെ നിര്‍ണ്ണയിക്കാം? 
 42. വാസ്തുപുരുഷന്‍ അംഗഹീനനായിരുന്നാലുള്ള ദോഷമെന്ത്? 
 43. വാസ്തുപുരുഷന്‍ പൂര്‍ണ്ണശരീരനായിരുന്നാലുള്ള ഗുണമെന്ത്? 
 44. മര്‍മ്മദോഷ പരിഹാരമാര്‍ഗ്ഗങ്ങള്‍ എന്തെല്ലാം? 
 45. ഗമനം എന്നാല്‍ എന്ത്? 
 46. വീടിന്റെ പടികള്‍ ഇടുന്നത് എങ്ങോട്ടായിരിക്കണം? 
 47. വീട് വാങ്ങുമ്പോഴും, വാടകയ്ക്ക് എടുക്കുമ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങള്‍ 
 48. പുരയിടം, വസ്തു, വാസ്തു ഇവ എന്ത്? 
 49. നിവാസയോഗ്യമല്ലാത്ത ഭൂപ്രദേശങ്ങള്‍ ഏതെല്ലാം? 
 50. വാസ്തുശുദ്ധീകരണം എന്നാല്‍ എന്ത്? 
 51. വീട് ഒരു കാന്തിക മേഘലയാണെന്ന് പറയുന്നത് എന്ത്? 
 52. പെന്‍ഡുലം ഉപയോഗിച്ച് വാസ്തുദോഷം കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എങ്ങിനെ? 
 53. കൂപപ്രശ്നം വയ്ക്കുന്നത് എന്തിന്? 
 54. കൂപപ്രശ്നത്തില്‍ ജലസ്ഥിതി കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എങ്ങനെ? 
 55. പഴയകിണര്‍ മറഞ്ഞുകിടപ്പുണ്ടെന്ന് എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാം? 
 56. വാസ്തുഉപകരണങ്ങള്‍ എന്തെല്ലാം? 
 57. മുറികളുടെ സ്ഥാനം 
 58. കുറ്റി ലക്ഷണം 
 59. മരണച്ചുറ്റ് എന്താണ്? 
 60. പഴയവീട് പുതുക്കി പണിയുമ്പോള്‍ എന്തെല്ലാം ചെയ്തിരിക്കണം?. 
 61. അഷ്ഠദിക്ക് ദേവതകള്‍ ആരെല്ലാം? 
 62. വാസ്തുശാസ്ത്രത്തിലെ കാലനിര്‍ണ്ണയം നടത്തുന്നതെങ്ങനെ? 
 63. വീടിന്‍റെ ഭാവി നിശ്ചയിക്കുന്നതില്‍ പ്രധാന വാതിലിന്‍റെ പങ്കെന്ത്? 
 64. പ്രധാന കട്ടില സ്ഥാപിക്കുന്നത് എങ്ങനെ? 
 65. പ്രധാന വാതില്‍ ഘടിപ്പിക്കാനുള്ള ദിവസം തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോള്‍ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങള്‍ എന്തെല്ലാം? 
 66. ദിക്ക് പരിേച്ഛദം എന്നാലെന്ത്? 
 67. ഗൃഹനിര്‍മ്മിതിയില്‍ അസ്ഥിവാരം അടിത്തറ ഇവയുടെ കര്‍ത്തവ്യമെന്ത്? 
 68. വാസ്തുസംബന്ധമായ ചൊല്ലുകള്‍ 
 69. വാസ്തു നുറുങ്ങുകള്‍ 
 70. പണപ്പെട്ടിയും ഭണ്ഡാരവും സൂക്ഷിക്കേണ്ടത് എവിടെ?   
 71. എന്താണ് നാളീകേരലക്ഷണം? 

വിദ്യാഭ്യാസം, ജോലി, മുഹൂർത്തം, വിവാഹം, വിവാഹപൊരുത്തം, പ്രണയം, സന്താനലാഭം, കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങള്‍, ദാമ്പത്യ പ്രശ്നങ്ങൾ, ബിസിനസ്സ് പ്രശ്നങ്ങള്‍, മാനസീക പ്രശ്നങ്ങള്‍, ഗൃഹ ദോഷം, ശത്രുദോഷം എന്നിവയെ കുറിച്ച് പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം പരിഹാരങ്ങള്‍ നിര്‍ദ്ദേശിക്കുന്നു. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് വിളിക്കുക, കിരണ്‍ജി, Phone :-8589090838 ...... or....... 9447090838 ..... or ...planetkodungallur@gmail.com ..... or ..... WhatsApp Number :- 9447090838


പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം "ജാതകം" എഴുതി നൽകുന്നതാണ്.