ജ്യോതിഷപഠനം 2

ജ്യോതിഷപഠനം 2
 1. ഞായറാഴ്ച ദിവസം ജനിക്കുന്നവൻ 
 2. തിങ്കളാഴ്ച ദിവസം ജനിക്കുന്നവൻ 
 3. ചൊവ്വാഴ്ച ദിവസം ജനിക്കുന്നവൻ 
 4. ബുധനാഴ്ച ദിവസം ജനിക്കുന്നവൻ 
 5. വ്യാഴാഴ്ച ദിവസം ജനിക്കുന്നവൻ 
 6. വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസം ജനിക്കുന്നവൻ 
 7. ശനിയാഴ്ച ദിവസം ജനിക്കുന്നവൻ 
 8. വാരഫലം പറയുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം                                                                                                                നക്ഷത്ര ഫലം
 9. അശ്വതി നക്ഷത്രത്തിൽ ജനിക്കുന്നവൻ 
 10. ഭരണി നക്ഷത്രത്തിൽ ജനിക്കുന്നവൻ 
 11. കാർത്തിക നക്ഷത്രത്തിൽ ജനിക്കുന്നവൻ 
 12. രോഹിണി നക്ഷത്രത്തിൽ ജനിക്കുന്നവൻ 
 13. മകയിരം നക്ഷത്രത്തിൽ ജനിക്കുന്നവൻ 
 14. തിരുവാതിര നക്ഷത്രത്തിൽ ജനിക്കുന്നവൻ 
 15. പുണർതം നക്ഷത്രത്തിൽ ജനിക്കുന്നവൻ 
 16. പൂയം നക്ഷത്രത്തിൽ ജനിക്കുന്നവൻ 
 17. ആയില്യം നക്ഷത്രത്തിൽ ജനിക്കുന്നവൻ 
 18. മകം നക്ഷത്രത്തിൽ ജനിക്കുന്നവൻ 
 19. പൂരം നക്ഷത്രത്തിൽ ജനിക്കുന്നവൻ 
 20. ഉത്രം നക്ഷത്രത്തിൽ ജനിക്കുന്നവൻ 
 21. അത്തം നക്ഷത്രത്തിൽ ജനിക്കുന്നവൻ 
 22. ചിത്തിര നക്ഷത്രത്തിൽ ജനിക്കുന്നവൻ 
 23. ചോതി നക്ഷത്രത്തിൽ ജനിക്കുന്നവൻ 
 24. വിശാഖം നക്ഷത്രത്തിൽ ജനിക്കുന്നവൻ 
 25. അനിഴം നക്ഷത്രത്തിൽ ജനിക്കുന്നവൻ 
 26. തൃക്കേട്ട നക്ഷത്രത്തിൽ ജനിക്കുന്നവൻ 
 27. മൂലം നക്ഷത്രത്തിൽ ജനിക്കുന്നവൻ 
 28. പൂരാടം നക്ഷത്രത്തിൽ ജനിക്കുന്നവൻ 
 29. ഉത്രാടം നക്ഷത്രത്തിൽ ജനിക്കുന്നവൻ 
 30. തിരുവോണം നക്ഷത്രത്തിൽ ജനിക്കുന്നവൻ 
 31. അവിട്ടം നക്ഷത്രത്തിൽ ജനിക്കുന്നവൻ 
 32. ചതയം നക്ഷത്രത്തിൽ ജനിക്കുന്നവൻ 
 33. പൂരോരുട്ടാതി നക്ഷത്രത്തിൽ ജനിക്കുന്നവൻ 
 34. ഉത്രട്ടാതി നക്ഷത്രത്തിൽ ജനിക്കുന്നവൻ 
 35. രേവതി നക്ഷത്രത്തിൽ ജനിക്കുന്നവൻ 
 36. നക്ഷത്ര പാദ ദോഷം 
 37. ഗണ്ഡാന്ത ലക്ഷണം 
 38. തൃക്കേട്ട നക്ഷത്ര ദോഷം (ജ്യേഷ്ഠാദോഷം) 
 39. മൂലം നക്ഷത്ര ദോഷം 
 40. ആയില്യം നക്ഷത്രദോഷം 
 41. മകം, മൂലം, അശ്വതി എന്നീ നക്ഷത്രങ്ങളുടെ ആദ്യപാദത്തിൽ രാത്രിയിൽ / രേവതി, തൃക്കേട്ട, ആയില്യം എന്നീ നക്ഷത്രങ്ങളുടെ അന്ത്യപാദത്തിൽ പകൽ ജനിച്ചാൽ 
 42. നക്ഷത്രങ്ങൾ മാതാവിന്, പിതാവിന് ദോഷം ചെയ്യും 
 43. നക്ഷത്ര ദോഷകാലം 
 44. സ്ത്രീകളുടെ നക്ഷത്ര ദോഷങ്ങൾ                                                                                                              തിഥി ഫലം 
 45. പ്രതിപദത്തുന്നാൾ (പ്രഥമ) ജനിക്കുന്നവൻ 
 46. ദ്വിതീയയിൽ ജനിക്കുന്നവൻ 
 47. തൃതീയ ദിവസം ജനിക്കുന്നവൻ 
 48. ചതുർത്ഥി തിഥിയിൽ ജനിക്കുന്നവൻ 
 49. പഞ്ചമി ദിവസം ജനിക്കുന്നവൻ 
 50. ഷഷ്ഠി ദിവസം ജനിക്കുന്നവൻ 
 51. സപ്തമി തിഥിയിൽ ജനിക്കുന്നവൻ 
 52. അഷ്ടമി തിഥിയിൽ ജനിക്കുന്നവൻ 
 53. നവമി തിഥിയിൽ ജനിക്കുന്നവൻ 
 54. ദശമി തിഥിയിൽ ജനിക്കുന്നവൻ 
 55. ഏകാദശി തിഥിയിൽ ജനിക്കുന്നവൻ 
 56. ദ്വാദശി തിഥിയിൽ ജനിക്കുന്നവൻ 
 57. ത്രയോദശി തിഥിയിൽ ജനിക്കുന്നവൻ 
 58. ചതുർദ്ദശി തിഥിയിൽ ജനിക്കുന്നവൻ 
 59. വെളുത്തവാവ് ദിവസം ജനിക്കുന്നവൻ 
 60. അമാവാസി (കറുത്തവാവ്) ദിവസം ജനിക്കുന്നവൻ 
 61. തിഥിഫലങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം                                                                                            കരണഫലം
 62. സിംഹക്കരണത്തിൽ ജനിക്കുന്നവൻ 
 63. പുലിക്കരണത്തിൽ ജനിക്കുന്നവൻ 
 64. പന്നിക്കരണത്തിൽ ജനിക്കുന്നവൻ 
 65. കഴുതക്കരണത്തിൽ ജനിക്കുന്നവൻ 
 66. ആനക്കരണത്തിൽ ജനിക്കുന്നവൻ 
 67. പശുക്കരണത്തിൽ ജനിക്കുന്നവൻ 
 68. വിഷ്ടിക്കരണത്തിൽ ജനിക്കുന്നവൻ 
 69. ശകുന (പുള്ളു) കരണത്തിൽ ജനിക്കുന്നവൻ 
 70. ചതുഷ്പദ (നാൽക്കാലി) കരണത്തിൽ ജനിക്കുന്നവൻ 
 71. പാമ്പുകരണത്തിൽ ജനിക്കുന്നവൻ 
 72. പുഴുക്കരണത്തിൽ ജനിക്കുന്നവൻ   
 73. കരണഫലം പറയുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം                                                                                                             നിത്യയോഗഫലം
 74. വിഷ്കംഭ നിത്യയോഗത്തിൽ ജനിക്കുന്നവൻ  
 75. പ്രീതി നിത്യയോഗത്തിൽ ജനിക്കുന്നവൻ 
 76. ആയുഷ്മാൻ നിത്യയോഗത്തിൽ ജനിക്കുന്നവൻ 
 77. സൗഭാഗ്യ നിത്യയോഗത്തിൽ ജനിക്കുന്നവൻ 
 78. ശോഭന നിത്യയോഗത്തിൽ ജനിക്കുന്നവൻ 
 79. അതിഗണ്ഡം നിത്യയോഗത്തിൽ ജനിക്കുന്നവൻ 
 80. സുകർമ്മ നിത്യയോഗത്തിൽ ജനിക്കുന്നവൻ 
 81. ധൃതി നിത്യയോഗത്തിൽ ജനിക്കുന്നവൻ 
 82. ശൂല നിത്യയോഗത്തിൽ ജനിക്കുന്നവൻ 
 83. ഗണ്ഡ നിത്യയോഗത്തിൽ ജനിക്കുന്നവൻ 
 84. വൃദ്ധി നിത്യയോഗത്തിൽ ജനിക്കുന്നവൻ 
 85. ധ്രുവ നിത്യയോഗത്തിൽ ജനിക്കുന്നവൻ 
 86. വ്യാഘാത നിത്യയോഗത്തിൽ ജനിക്കുന്നവൻ 
 87. ഹർഷണ നിത്യയോഗത്തിൽ ജനിക്കുന്നവൻ 
 88. വജ്ര നിത്യയോഗത്തിൽ ജനിക്കുന്നവൻ 
 89. സിദ്ധ നിത്യയോഗത്തിൽ ജനിക്കുന്നവൻ 
 90. വ്യതിപാത നിത്യയോഗത്തിൽ ജനിക്കുന്നവൻ 
 91. വരീയാൻ നിത്യയോഗത്തിൽ ജനിക്കുന്നവൻ 
 92. പരിഘ നിത്യയോഗത്തിൽ ജനിക്കുന്നവൻ 
 93. ശിവ നിത്യയോഗത്തിൽ ജനിക്കുന്നവൻ 
 94. സിദ്ധ നിത്യയോഗത്തിൽ ജനിക്കുന്നവൻ 
 95. സാദ്ധ്യ നിത്യയോഗത്തിൽ ജനിക്കുന്നവൻ 
 96. ശുഭ നിത്യയോഗത്തിൽ ജനിക്കുന്നവൻ 
 97. ശുഭ്ര നിത്യയോഗത്തിൽ ജനിക്കുന്നവൻ 
 98. ബ്രാഹ്മ നിത്യയോഗത്തിൽ ജനിക്കുന്നവൻ 
 99. മാഹേന്ദ്ര നിത്യയോഗത്തിൽ ജനിക്കുന്നവൻ 
 100. വൈധൃതി നിത്യയോഗത്തിൽ ജനിക്കുന്നവൻ                                                                                                ഗ്രഹങ്ങളുടെ ആശ്രയരാശിഫലം                                                                             സൂര്യന്റെ ആശ്രയരാശിഫലം
 101. മേടം, ഇടവം രാശിയിൽ സൂര്യൻ നിൽക്കുമ്പോൾ ജനിക്കുന്നവൻ 
 102. മിഥുനം, കർക്കിടകം, ചിങ്ങം, കന്നി രാശികളിൽ സൂര്യൻ നിൽക്കുമ്പോൾ ജനിക്കുന്നവൻ 
 103. തുലാം, വൃശ്ചികം, ധനു, മകരം രാശികളിൽ സൂര്യൻ നിൽക്കുമ്പോൾ ജനിക്കുന്നവൻ  
 104. കുംഭം, മീനം രാശികളിൽ സൂര്യൻ നിൽക്കുമ്പോൾ ജനിക്കുന്നവൻ                                             ചന്ദ്രന്റെ ആശ്രയരാശിഫലം
 105. മേടം രാശിയിൽ ചന്ദ്രൻ നിൽക്കുമ്പോൾ ജനിക്കുന്നവൻ 
 106. ഇടവം രാശിയിൽ ചന്ദ്രൻ നിൽക്കുമ്പോൾ ജനിക്കുന്നവൻ 
 107. മിഥുനം രാശിയിൽ ചന്ദ്രൻ നിൽക്കുമ്പോൾ ജനിക്കുന്നവൻ 
 108. കർക്കിടകം രാശിയിൽ ചന്ദ്രൻ നിൽക്കുമ്പോൾ ജനിക്കുന്നവൻ 
 109. ചിങ്ങം രാശിയിൽ ചന്ദ്രൻ നിൽക്കുമ്പോൾ ജനിക്കുന്നവൻ 
 110. കന്നി രാശിയിൽ ചന്ദ്രൻ നിൽക്കുമ്പോൾ ജനിക്കുന്നവൻ 
 111. തുലാം രാശിയിൽ ചന്ദ്രൻ നിൽക്കുമ്പോൾ ജനിക്കുന്നവൻ 
 112. വൃശ്ചികം രാശിയിൽ ചന്ദ്രൻ നിൽക്കുമ്പോൾ ജനിക്കുന്നവൻ 
 113. ധനു രാശിയിൽ ചന്ദ്രൻ നിൽക്കുമ്പോൾ ജനിക്കുന്നവൻ 
 114. മകരം രാശിയിൽ ചന്ദ്രൻ നിൽക്കുമ്പോൾ ജനിക്കുന്നവൻ 
 115. കുംഭം രാശിയിൽ ചന്ദ്രൻ നിൽക്കുമ്പോൾ ജനിക്കുന്നവൻ 
 116. മീനം രാശിയിൽ ചന്ദ്രൻ നിൽക്കുമ്പോൾ ജനിക്കുന്നവൻ 
 117. ഗ്രഹങ്ങളുടെ ആശ്രയരാശി ഫലങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം                                          ചൊവ്വയുടെ (കുജന്റെ) ആശ്രയരാശിഫലം
 118. മേടം, ഇടവം, തുലാം, വൃശ്ചികം രാശികളിൽ ചൊവ്വ നിൽക്കുമ്പോൾ ജനിക്കുന്നവൻ 
 119. മിഥുനം, കന്നി, കർക്കിടകം  രാശികളിൽ ചൊവ്വ നിൽക്കുമ്പോൾ ജനിക്കുന്നവൻ   
 120. ചിങ്ങം, ധനു, മീനം, കുംഭം, മകരം രാശികളിൽ ചൊവ്വ നിൽക്കുമ്പോൾ ജനിക്കുന്നവൻ                                                                                                                          ബുധന്റെ ആശ്രയരാശിഫലം
 121. മേടം, വൃശ്ചികം, ഇടവം, തുലാം രാശികളിൽ ബുധൻ നിൽക്കുമ്പോൾ ജനിക്കുന്നവൻ 
 122. മിഥുനം, കർക്കിടകം രാശികളിൽ ബുധൻ നിൽക്കുമ്പോൾ ജനിക്കുന്നവൻ 
 123. മകരം, കുംഭം, ധനു, മീനം രാശികളിൽ ബുധൻ നിൽക്കുമ്പോൾ ജനിക്കുന്നവൻ 
 124. ചിങ്ങം, കന്നി രാശികളിൽ ബുധൻ നിൽക്കുമ്പോൾ ജനിക്കുന്നവൻ                                       വ്യാഴത്തിന്റെ ആശ്രയരാശിഫലം
 125. മേടം, വൃശ്ചികം, ഇടവം, തുലാം, മിഥുനം, കന്നി രാശികളിൽ വ്യാഴം നിൽക്കുമ്പോൾ ജനിക്കുന്നവൻ 
 126. കർക്കിടകം, ചിങ്ങം, ധനു, മീനം, കുംഭം, മകരം രാശികളിൽ വ്യാഴം നിൽക്കുമ്പോൾ ജനിക്കുന്നവൻ                                                                                  ശുക്രന്റെ ആശ്രയരാശിഫലം
 127. മേടം, വൃശ്ചികം, ഇടവം, തുലാം രാശികളിൽ ശുക്രൻ നിൽക്കുമ്പോൾ ജനിക്കുന്നവൻ 
 128. കർക്കിടകം, ചിങ്ങം, ധനു, മീനം രാശികളിൽ ശുക്രൻ നിൽക്കുമ്പോൾ ജനിക്കുന്നവൻ 
 129. മിഥുനം, കന്നി, മകരം, കുംഭം രാശികളിൽ ശുക്രൻ നിൽക്കുമ്പോൾ ജനിക്കുന്നവൻ                                                                                             ശനിയുടെ ആശ്രയരാശിഫലം
 130. മേടം, വൃശ്ചികം, മിഥുനം, കന്നി രാശികളിൽ ശനി നിൽക്കുമ്പോൾ ജനിക്കുന്നവൻ 
 131. ഇടവം, തുലാം, കർക്കിടകം, ചിങ്ങം രാശികളിൽ ശനി നിൽക്കുമ്പോൾ ജനിക്കുന്നവൻ 
 132. ധനു, മീനം, മകരം, കുംഭം രാശികളിൽ ശനി നിൽക്കുമ്പോൾ ജനിക്കുന്നവൻ                                                                                                          ഗ്രഹങ്ങളുടെ ഭവാഫലങ്ങൾ                                                                                  സൂര്യന്റെ ഭാവഫലം
 133. ലഗ്നത്തിൽ സൂര്യൻ നിൽക്കുമ്പോൾ ജനിക്കുന്നവൻ 
 134. രണ്ടാം ഭാവത്തിൽ, മൂന്നാം ഭാവത്തിൽ സൂര്യൻ നിൽക്കുമ്പോൾ ജനിക്കുന്നവൻ 
 135. നാലാം ഭാവത്തിൽ സൂര്യൻ നിൽക്കുമ്പോൾ ജനിക്കുന്നവൻ 
 136. അഞ്ചാം ഭാവത്തിൽ, ആറാം ഭാവത്തിൽ സൂര്യൻ നിൽക്കുമ്പോൾ ജനിക്കുന്നവൻ 
 137. ഏഴാം ഭാവത്തിൽ, എട്ടാം ഭാവത്തിൽ സൂര്യൻ നിൽക്കുമ്പോൾ ജനിക്കുന്നവൻ 
 138. ഒമ്പതാം ഭാവത്തിൽ, പത്താം ഭാവത്തിൽ സൂര്യൻ നിൽക്കുമ്പോൾ ജനിക്കുന്നവൻ 
 139. പതിനൊന്നാം ഭാവത്തിൽ, പന്ത്രണ്ടാം ഭാവത്തിൽ സൂര്യൻ നിൽക്കുമ്പോൾ ജനിക്കുന്നവൻ                                                                                                                        ചന്ദ്രന്റെ ഭാവഫലം
 140. ലഗ്നത്തിൽ ചന്ദ്രൻ നിൽക്കുമ്പോൾ ജനിക്കുന്നവൻ 
 141. രണ്ടാം ഭാവത്തിൽ, മൂന്നാം ഭാവത്തിൽ ചന്ദ്രൻ നിൽക്കുമ്പോൾ ജനിക്കുന്നവൻ 
 142. നാലാം ഭാവത്തിൽ, അഞ്ചാം ഭാവത്തിൽ ചന്ദ്രൻ നിൽക്കുമ്പോൾ ജനിക്കുന്നവൻ 
 143. ആറാം ഭാവത്തിൽ, ഏഴാം ഭാവത്തിൽ ചന്ദ്രൻ നിൽക്കുമ്പോൾ ജനിക്കുന്നവൻ 
 144. എട്ടാം ഭാവത്തിൽ, ഒമ്പതാം ഭാവത്തിൽ ചന്ദ്രൻ നിൽക്കുമ്പോൾ ജനിക്കുന്നവൻ 
 145. പത്താം ഭാവത്തിൽ, പതിനൊന്നാം ഭാവത്തിൽ ചന്ദ്രൻ നിൽക്കുമ്പോൾ ജനിക്കുന്നവൻ 
 146. പന്ത്രണ്ടാം ഭാവത്തിൽ ചന്ദ്രൻ നിൽക്കുമ്പോൾ ജനിക്കുന്നവൻ                                                                                                                       ചൊവ്വയുടെ ഭാവഫലം
 147. ലഗ്നത്തിൽ ചൊവ്വ (കുജൻ) നിൽക്കുമ്പോൾ ജനിക്കുന്നവൻ 
 148. രണ്ടാം ഭാവത്തിൽ, മൂന്നാം ഭാവത്തിൽ ചൊവ്വ നിൽക്കുമ്പോൾ ജനിക്കുന്നവൻ 
 149. നാലാം ഭാവത്തിൽ, അഞ്ചാം ഭാവത്തിൽ ചൊവ്വ നിൽക്കുമ്പോൾ ജനിക്കുന്നവൻ 
 150. ആറാം ഭാവത്തിൽ, ഏഴാം ഭാവത്തിൽ ചൊവ്വ നിൽക്കുമ്പോൾ ജനിക്കുന്നവൻ 
 151. എട്ടാം ഭാവത്തിൽ, ഒമ്പതാം ഭാവത്തിൽ, പത്താം ഭാവത്തിൽ ചൊവ്വനിൽക്കുമ്പോൾ ജനിക്കുന്നവൻ 
 152. പതിനൊന്നാം ഭാവത്തിൽ, പന്ത്രണ്ടാം ഭാവത്തിൽ ചൊവ്വ നിൽക്കുമ്പോൾ ജനിക്കുന്നവൻ                                                                                                                       ബുധന്റെ ഭാവഫലം
 153. ലഗ്നത്തിൽ, രണ്ടാം ഭാവത്തിൽ ബുധൻ നിൽക്കുമ്പോൾ ജനിക്കുന്നവൻ 
 154. മൂന്നാം ഭാവത്തിൽ, നാലാം ഭാവത്തിൽ ബുധൻ നിൽക്കുമ്പോൾ ജനിക്കുന്നവൻ 
 155. അഞ്ചാം ഭാവത്തിൽ, ആറാം ഭാവത്തിൽ ബുധൻ നിൽക്കുമ്പോൾ ജനിക്കുന്നവൻ 
 156. ഏഴാം ഭാവത്തിൽ, എട്ടാം ഭാവത്തിൽ ബുധൻ നിൽക്കുമ്പോൾ ജനിക്കുന്നവൻ 
 157. ഒമ്പതാം ഭാവത്തിൽ, പത്താം ഭാവത്തിൽ ബുധൻ നിൽക്കുമ്പോൾ ജനിക്കുന്നവൻ 
 158. പതിനൊന്നാം ഭാവത്തിൽ, പന്ത്രണ്ടാം ഭാവത്തിൽ ബുധൻ നിൽക്കുമ്പോൾ ജനിക്കുന്നവൻ                                                                                                                       വ്യാഴത്തിന്റെ ഭാവഫലം
 159. ലഗ്നത്തിൽ, രണ്ടാം ഭാവത്തിൽ വ്യാഴം നിൽക്കുമ്പോൾ ജനിക്കുന്നവൻ 
 160. മൂന്നാം ഭാവത്തിൽ, നാലാം ഭാവത്തിൽ വ്യാഴം നിൽക്കുമ്പോൾ ജനിക്കുന്നവൻ 
 161. അഞ്ചാം ഭാവത്തിൽ, ആറാം ഭാവത്തിൽ വ്യാഴം നിൽക്കുമ്പോൾ ജനിക്കുന്നവൻ 
 162. ഏഴാം ഭാവത്തിൽ, എട്ടാം ഭാവത്തിൽ വ്യാഴം നിൽക്കുമ്പോൾ ജനിക്കുന്നവൻ 
 163. ഒമ്പതാം ഭാവത്തിൽ, പത്താം ഭാവത്തിൽ വ്യാഴം നിൽക്കുമ്പോൾ ജനിക്കുന്നവൻ 
 164. പതിനൊന്നാം ഭാവത്തിൽ, പന്ത്രണ്ടാം ഭാവത്തിൽ വ്യാഴം നിൽക്കുമ്പോൾ ജനിക്കുന്നവൻ                                                                                                                       ശുക്രന്റെ ഭാവഫലം
 165. ലഗ്നത്തിൽ, രണ്ടാം ഭാവത്തിൽ ശുക്രൻ നിൽക്കുമ്പോൾ ജനിക്കുന്നവൻ 
 166. മൂന്നാം ഭാവത്തിൽ, നാലാം ഭാവത്തിൽ ശുക്രൻ നിൽക്കുമ്പോൾ ജനിക്കുന്നവൻ 
 167. അഞ്ചാം ഭാവത്തിൽ, ആറാം ഭാവത്തിൽ ശുക്രൻ നിൽക്കുമ്പോൾ ജനിക്കുന്നവൻ 
 168. ഏഴാം ഭാവത്തിൽ, എട്ടാം ഭാവത്തിൽ ശുക്രൻ നിൽക്കുമ്പോൾ ജനിക്കുന്നവൻ 
 169. ഒമ്പതാം ഭാവത്തിൽ, പത്താം ഭാവത്തിൽ ശുക്രൻ നിൽക്കുമ്പോൾ ജനിക്കുന്നവൻ 
 170. പതിനൊന്നാം ഭാവത്തിൽ, പന്ത്രണ്ടാം ഭാവത്തിൽ ശുക്രൻ നിൽക്കുമ്പോൾ ജനിക്കുന്നവൻ                                                                                                                           ശനിയുടെ ഭാവഫലം
 171. ലഗ്നരാശിയിൽ ശനി നിൽക്കുമ്പോൾ ജനിക്കുന്നവൻ 
 172. രണ്ടാം ഭാവത്തിൽ, മൂന്നാം ഭാവത്തിൽ ശനി നിൽക്കുമ്പോൾ ജനിക്കുന്നവൻ 
 173. നാലാം ഭാവത്തിൽ, അഞ്ചാം ഭാവത്തിൽ ശനി നിൽക്കുമ്പോൾ ജനിക്കുന്നവൻ 
 174. ആറാം ഭാവത്തിൽ, ഏഴാം ഭാവത്തിൽ ശനി നിൽക്കുമ്പോൾ ജനിക്കുന്നവൻ 
 175. എട്ടാം ഭാവത്തിൽ, ഒമ്പതാം ഭാവത്തിൽ ശനി നിൽക്കുമ്പോൾ ജനിക്കുന്നവൻ 
 176. പത്താം ഭാവത്തിൽ, പതിനൊന്നാം ഭാവത്തിൽ ശനി നിൽക്കുമ്പോൾ ജനിക്കുന്നവൻ 
 177. പന്ത്രണ്ടാം ഭാവത്തിൽ ശനി നിൽക്കുമ്പോൾ ജനിക്കുന്നവൻ                                                            രാഹുവിന്റെ ഭാവഫലം
 178. ലഗ്നത്തിൽ, രണ്ടാം ഭാവത്തിൽ രാഹു നിൽക്കുമ്പോൾ ജനിക്കുന്നവൻ 
 179. മൂന്നാം ഭാവത്തിൽ. നാലാം ഭാവത്തിൽ രാഹു നിൽക്കുമ്പോൾ ജനിക്കുന്നവൻ 
 180. അഞ്ചാം ഭാവത്തിൽ, ആറാം ഭാവത്തിൽ രാഹു നിൽക്കുമ്പോൾ ജനിക്കുന്നവൻ 
 181. ഏഴാം ഭാവത്തിൽ, എട്ടാം ഭാവത്തിൽ രാഹു നിൽക്കുമ്പോൾ ജനിക്കുന്നവൻ 
 182. ഒമ്പതാം ഭാവത്തിൽ, പത്താം ഭാവത്തിൽ രാഹു നിൽക്കുമ്പോൾ ജനിക്കുന്നവൻ 
 183. പതിനൊന്നാം ഭാവത്തിൽ, പന്ത്രണ്ടാം ഭാവത്തിൽ രാഹു നിൽക്കുമ്പോൾ ജനിക്കുന്നവൻ                                                                                                          കേതുവിന്റെ ഭാവഫലം
 184. ലഗ്നരാശിയിൽ കേതു നിൽക്കുമ്പോൾ ജനിക്കുന്നവൻ 
 185. രണ്ടാം ഭാവത്തിൽ, മൂന്നാം ഭാവത്തിൽ കേതു നിൽക്കുമ്പോൾ ജനിക്കുന്നവൻ 
 186. നാലാം ഭാവത്തിൽ കേതു നിൽക്കുമ്പോൾ ജനിക്കുന്നവൻ 
 187. അഞ്ചാം ഭാവത്തിൽ, ആറാം ഭാവത്തിൽ കേതു നിൽക്കുമ്പോൾ ജനിക്കുന്നവൻ 
 188. ഏഴാം ഭാവത്തിൽ, എട്ടാം ഭാവത്തിൽ കേതു നിൽക്കുമ്പോൾ ജനിക്കുന്നവൻ 
 189. ഒമ്പതാം ഭാവത്തിൽ കേതു നിൽക്കുമ്പോൾ ജനിക്കുന്നവൻ 
 190. പത്താം ഭാവത്തിൽ കേതു നിൽക്കുമ്പോൾ ജനിക്കുന്നവൻ 
 191. പതിനൊന്നാം ഭാവത്തിൽ, പന്ത്രണ്ടാം ഭാവത്തിൽ കേതു നിൽക്കുമ്പോൾ ജനിക്കുന്നവൻ 
 192. ഗ്രഹങ്ങളുടെ ഭാവഫലങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം                                                                   ഗുളികന്റെ ഭാവഫലം       
 193. ലഗ്നത്തിൽ ഗുളികൻ നിൽക്കുമ്പോൾ ജനിക്കുന്നവൻ     
 194. രണ്ടാം ഭാവത്തിൽ ഗുളികൻ നിൽക്കുമ്പോൾ ജനിക്കുന്നവൻ   
 195. മൂന്നാം ഭാവത്തിൽ ഗുളികൻ നിൽക്കുമ്പോൾ ജനിക്കുന്നവൻ 
 196. നാലാം ഭാവത്തിൽ, അഞ്ചാം ഭാവത്തിൽ, ആറാം ഭാവത്തിൽ ഗുളികൻ നിൽക്കുമ്പോൾ ജനിക്കുന്നവൻ 
 197. ഏഴാം ഭാവത്തിൽ, എട്ടാം ഭാവത്തിൽ ഗുളികൻ നിൽക്കുമ്പോൾ ജനിക്കുന്നവൻ 
 198. ഒമ്പതാം ഭാവത്തിൽ, പത്താം ഭാവത്തിൽ, പതിനൊന്നാം ഭാവത്തിൽ ഗുളികൻ നിൽക്കുമ്പോൾ ജനിക്കുന്നവൻ 
 199. പന്ത്രണ്ടാം ഭാവത്തിൽ ഗുളികൻ നിൽക്കുമ്പോൾ ജനിക്കുന്നവൻ 
 200. ദോഷഫലത്തെ കൊടുക്കുവാൻ ഗുളികനും ശുഭഫലത്തെ കൊടുക്കുവാൻ യമകണ്ടനും  
 201. ഗുളികൻ ശനിയെപ്പോലെ ശുഭാശുഭഫലങ്ങളെ ചെയ്യും 
 202. കാലൻ, രാഹു, ഗുളികൻ എന്നിവർ മൃത്യുവിനേയും യമകണ്ടകൻ ജീവിതത്തേയും കൊടുക്കുന്നവരാകുന്നു 
 203. ജന്മലഗ്നമായി വിചാരിക്കണം 
 204. സൂര്യാദികളായ ഗ്രഹങ്ങളോടുകൂടി ഗുളികൻ  ഏത് രാശിയിൽ നിന്നാലും ഫലം ശുഭമായിരിക്കുകയില്ല 
 205. ഗുളികന്റെ ഗ്രഹയോഗഫലങ്ങൾ 
 206. .                                                        കാലചക്ര ദശ
 207. കാലചക്രദശാസംവത്സരം 
 208. കാലചക്രദശാവാക്യം 
 209. കാലചക്രദശ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എങ്ങനെ? 
 210. കാലചക്രദശ - ഉദാഹരണം 
 211. സിംഹാവലോകനം, മണ്ഡൂകഗമനം, പൃഷ്ഠതോഗമനം, പുനരാഗമനം 
 212. നക്ഷത്രദശ, കാലചക്രദശ പറയുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം                                                                          സാമാന്യദശാഫലം
 213. ദശാഫലങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം 
 214. ശനിയുടെ ദശ നാലാമതായും വ്യാഴത്തിന്റെ ദശ ആറാമതായും ചൊവ്വയുടേയും രാഹുവിന്റെയും ദശ അഞ്ചാമതായും വന്നാൽ ഏറ്റവും കഷ്ടഫലമാകുന്നു. 
 215. പത്താം ഭാവത്തിലോ, പതിനൊന്നാം ഭാവത്തിലോ, ഉച്ചരാശിയിലോ , ഊർദ്ധ്വമുഖരാശിയിലോ ബലവാനായി നിൽക്കുന്ന ചൊവ്വയുടെ ദശയിൽ 
 216. ശുക്രൻ, ഉച്ചരാശിയിലോ,  പത്താം ഭാവത്തിലോ, പതിനൊന്നാം ഭാവത്തിലോ, പന്ത്രണ്ടാം ഭാവത്തിലോ നിന്നാൽ ശുക്രന്റെ ദശയിലും അപഹാരത്തിലും 
 217. രാഹുദശയെ / ദശാന്ത്യത്തെ പറയുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം 
 218. ഗ്രഹങ്ങളുടെ ഭാവഫലങ്ങൾ പരാശരമുനിയുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ                                                   ലഗ്നാദിഭാവാധിപ ദശാഫലം
 219. ലഗ്നാധിപനായ ഗ്രഹത്തിന്റെ ദശയിൽ 
 220. രണ്ടാംഭാവാധിപനായ ഗ്രഹത്തിന്റെ ദശയിൽ 
 221. മൂന്നാം ഭാവാധിപനായ ഗ്രഹത്തിന്റെ ദശയിൽ 
 222. നാലാം ഭാവാധിപനായ ഗ്രഹത്തിന്റെ ദശയിൽ 
 223. അഞ്ചാം ഭാവാധിപനായ ഗ്രഹത്തിന്റെ ദശയിൽ 
 224. ആറാം ഭാവാധിപനായ ഗ്രഹത്തിന്റെ ദശയിൽ 
 225. ഏഴാം ഭാവാധിപനായ ഗ്രഹത്തിന്റെ ദശയിൽ 
 226. എട്ടാം ഭാവാധിപനായ ഗ്രഹത്തിന്റെ ദശയിൽ 
 227. ഒമ്പതാം ഭാവാധിപനായ ഗ്രഹത്തിന്റെ ദശയിൽ 
 228. പത്താം ഭാവാധിപനായ ഗ്രഹത്തിന്റെ ദശയിൽ 
 229. പതിനൊന്നാം ഭാവാധിപനായ ഗ്രഹത്തിന്റെ ദശയിൽ 
 230. പന്ത്രണ്ടാം ഭാവാധിപനായ ഗ്രഹത്തിന്റെ ദശയിൽ 
 231. ഭാവാധിപന്മാരായ ഗ്രഹങ്ങളുടെ ദശാഫലങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം                                                                                              അപഹാര വിശേഷഫലങ്ങൾ 
 232. എല്ലാ ദശകളിലും അപഹാരങ്ങളിലും ആദ്യം ഗ്രഹഭാവഫലവും പിന്നെ ഗ്രഹാശ്രയരാശിഫലവും ഒടുവിൽ അംശകഫലവും അനുഭവിക്കും. 
 233. ഏതൊരു ഗ്രഹവും താൻ നിൽക്കുന്ന ഭാവരാശിയുടെ അശുഭമോ ശുഭമോ ആയ എല്ലാ ഫലങ്ങളെയും തന്റെ ദശയിലും അപഹാരത്തിലും ചെയ്യും. 
 234. ശീർഷോദയരാശികളിൽ, പൃഷ്ഠോദയരാശികളിൽ, ഉഭയോദയരാശിയിൽ നിൽക്കുന്ന ഗ്രഹത്തിന്റെ ദശയുടെ 
 235. ജനനസമയം നീചരാശിയിൽ നിൽക്കുന്ന ഗ്രഹവും ആ ഗ്രഹത്തോടുകൂടി നിൽക്കുന്ന ഗ്രഹവും ശുഭഫലത്തെ ചെയ്യുന്നതിന് ശക്തരല്ല. (രാഹു, കേതു)  
 236. ദശാനാഥനായ ഗ്രഹത്തോടുകൂടി നിൽക്കുന്ന ഗ്രഹത്തിന്റെ അപഹാരകാലം 
 237. ദശാനാഥനായ ഗ്രഹത്തിന്റെ രണ്ടാം ഭാവത്തിൽ നിൽക്കുന്ന ഗ്രഹത്തിന്റെ അപഹാരകാലം  
 238. ദശാനാഥനായ ഗ്രഹത്തിന്റെ മൂന്നാം ഭാവത്തിൽ നിൽക്കുന്ന ഗ്രഹത്തിന്റെ അപഹാരകാലം 
 239. ദശാനാഥനായ ഗ്രഹത്തിന്റെ നാലാം ഭാവത്തിൽ നിൽക്കുന്ന ശുഭഗ്രഹത്തിന്റെ, പാപഗ്രഹത്തിന്റെ അപഹാരകാലം  
 240. ദശാനാഥനായ ഗ്രഹത്തിന്റെ അഞ്ചാം ഭാവത്തിൽ നിൽക്കുന്ന ശുഭഗ്രഹത്തിന്റെ, പാപഗ്രഹത്തിന്റെ അപഹാരകാലം 
 241. ദശാനാഥനായ ഗ്രഹത്തിന്റെ ആറാം ഭാവത്തിൽ നിൽക്കുന്ന പാപഗ്രഹത്തിന്റെ, ശുഭഗ്രഹത്തിന്റെ അപഹാരകാലം 
 242. ദശാനാഥനായ ഗ്രഹത്തിന്റെ ഏഴാം ഭാവത്തിൽ നിൽക്കുന്ന പാപഗ്രഹത്തിന്റെ, ശുഭഗ്രഹത്തിന്റെ അപഹാരകാലം 
 243. ദശാനാഥനായ ഗ്രഹത്തിന്റെ എട്ടാം ഭാവത്തിൽ നിൽക്കുന്ന ഗ്രഹത്തിന്റെ അപഹാരകാലം 
 244. ദശാനാഥനായ ഗ്രഹത്തിന്റെ ഒമ്പതാം ഭാവത്തിൽ നിൽക്കുന്ന ഗ്രഹത്തിന്റെ അപഹാരകാലം 
 245. ദശാനാഥനായ ഗ്രഹത്തിന്റെ പത്താം ഭാവത്തിൽ നിൽക്കുന്ന പാപഗ്രഹത്തിന്റെ, ശുഭഗ്രഹത്തിന്റെ അപഹാരകാലം 
 246. ദശാനാഥനായ ഗ്രഹത്തിന്റെ പതിനൊന്നാം ഭാവത്തിൽ നിൽക്കുന്ന ഗ്രഹത്തിന്റെ അപഹാരകാലം 
 247. ദശാനാഥനായ ഗ്രഹത്തിന്റെ പന്ത്രണ്ടാം ഭാവത്തിൽ നിൽക്കുന്ന പാപഗ്രഹത്തിന്റെ, ശുഭഗ്രഹത്തിന്റെ അപഹാരകാലം 
 248. അപഹാരഫലങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം                                                                                        സൂര്യാദിഗ്രഹപ്രീതികർമ്മങ്ങൾ
 249. സൂര്യാദിഗ്രഹപ്രീതിക്ക് വേണ്ടി 
 250. സൂര്യൻ അനിഷ്ടനായാൽ 
 251. ചന്ദ്രൻ അനിഷ്ടനായാൽ 
 252. ചൊവ്വ അനിഷ്ടനായാൽ 
 253. ബുധൻ അനിഷ്ടനായാൽ 
 254. വ്യാഴം അനിഷ്ടനായാൽ 
 255. ശുക്രൻ അനിഷ്ടനായാൽ 
 256. ശനി അനിഷ്ടനായാൽ 
 257. രാഹു അനിഷ്ടനായാൽ 
 258. കേതു അനിഷ്ടനായാൽ                                                                                                   യോഗഫലങ്ങൾ 
 259. യോഗഫലങ്ങൾ                                                                                                           ദശാഫലങ്ങൾ
 260. സൂര്യദശാഫലങ്ങൾ 
 261. സൂര്യദശയിലെ അപഹാരഫലങ്ങൾ 
 262. ചന്ദ്രദശാഫലങ്ങൾ 
 263. ചന്ദ്രദശയിലെ അപഹാരഫലങ്ങൾ 
 264. ചൊവ്വയുടെ ദശാഫലങ്ങൾ 
 265. ചൊവ്വാദശയിലെ അപഹാരഫലങ്ങൾ 
 266. രാഹുദശാഫലങ്ങൾ 
 267. രാഹുദശയിലെ അപഹാരഫലങ്ങൾ 
 268. വ്യാഴദശാഫലങ്ങൾ 
 269. വ്യാഴദശയിലെ അപഹാരഫലങ്ങൾ 
 270. ശനിദശാഫലങ്ങൾ 
 271. ശനിദശയിലെ അപഹാരഫലങ്ങൾ 
 272. ബുധദശാഫലങ്ങൾ 
 273. ബുധദശയിലെ അപഹാരഫലങ്ങൾ 
 274. കേതുദശാഫലങ്ങൾ 
 275. കേതുദശയിലെ അപഹാരഫലങ്ങൾ 
 276. ശുക്രദശാഫലങ്ങൾ 
 277. ശുക്രദശയിലെ അപഹാരഫലങ്ങൾ 
 278. പിത്രാദികൾക്ക് നാശം സംഭവിക്കും 
 279. മഹത്തരമായ സുഖാനുഭവമുണ്ടാകുന്നതാണ് 

വിദ്യാഭ്യാസം, ജോലി, മുഹൂർത്തം, വിവാഹം, വിവാഹപൊരുത്തം, പ്രണയം, സന്താനലാഭം, കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങള്‍, ദാമ്പത്യ പ്രശ്നങ്ങൾ, ബിസിനസ്സ് പ്രശ്നങ്ങള്‍, മാനസീക പ്രശ്നങ്ങള്‍, ഗൃഹ ദോഷം, ശത്രുദോഷം എന്നിവയെ കുറിച്ച് പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം പരിഹാരങ്ങള്‍ നിര്‍ദ്ദേശിക്കുന്നു. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് വിളിക്കുക, കിരണ്‍ജി, Phone :-8589090838 ...... or....... 9447090838 ..... or ...planetkodungallur@gmail.com ..... or ..... WhatsApp Number :- 9447090838


പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം "ജാതകം" എഴുതി നൽകുന്നതാണ്.