പൃച്ഛാകാലത്തിങ്കൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ശുഭനിമിത്തങ്ങളും അശുഭനിമിത്തങ്ങളും മുഴുവൻ പ്രശ്നത്തിന് പുറപ്പെടുന്ന സമയം വിചാരിക്കേണ്ടതാകുന്നു

ശുഭാശുഭനിമിത്തം യൽ പ്രശ്നകാലസമുദ്ഭവം
ഉക്തം നിഖിലമപ്യേതച്ചിന്തനീയം ഹി നിർഗമേ.

സാരം :-

പൃച്ഛാകാലത്തിങ്കൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ശുഭനിമിത്തങ്ങളും (വീണാവേണുമൃദംഗേത്യാദികം) അശുഭനിമിത്തങ്ങളും (ഹാഹാഖേദരവം ക്ഷുതമിത്യാദികൾ) മുഴുവൻ പ്രശ്നത്തിന് പുറപ്പെടുന്ന സമയം വിചാരിക്കേണ്ടതാകുന്നു.

വിദ്യാഭ്യാസം, ജോലി, മുഹൂർത്തം, വിവാഹം, വിവാഹപൊരുത്തം, പ്രണയം, സന്താനലാഭം, കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങള്‍, ദാമ്പത്യ പ്രശ്നങ്ങൾ, ബിസിനസ്സ് പ്രശ്നങ്ങള്‍, മാനസീക പ്രശ്നങ്ങള്‍, ഗൃഹ ദോഷം, ശത്രുദോഷം എന്നിവയെ കുറിച്ച് പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം പരിഹാരങ്ങള്‍ നിര്‍ദ്ദേശിക്കുന്നു. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് വിളിക്കുക, കിരണ്‍ജി, Phone :-8589090838 ...... or....... 9447090838 ..... or ...planetkodungallur@gmail.com ..... or ..... WhatsApp Number :- 9447090838


പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം "ജാതകം" എഴുതി നൽകുന്നതാണ്.