ചന്ദ്രന്റെ കാരകത്വം, സ്വരൂപം, സ്വഭാവം, സ്ഥാനം

ചന്ദ്രകാരകത്വം 

മാതൃ സ്വസ്തി മനഃപ്രസാദമുദധിസ്നാനം
സിതം ചാമരം ഛത്രം സുവ്യജനം ഫലാനി
മൃദുലം പുഷ്‌പാണി സസ്യം കൃഷിം
കീർത്തീം മൗക്തിക കാംസ്യ രൗപ്യ
മധുരക്ഷീരാദിവസ്ത്രാംബു ഗോ 
യോഷാപ്തീം സുഖഭോജനം 
തനുസുഖം രൂപം വദേ ചന്ദ്രതഃ

മാതാവ്, സുഖം, മാതൃസുഖം, മനസ്സും മനസ്സുഖവും, തീർത്ഥസ്നാനവും, വെളുപ്പ് നിറവും, വെളുത്ത ചാമരവും, കുടയും, വിശറി, ആലവട്ടം, മാർദ്ദവമേറിയ പഴങ്ങളും പുഷ്പങ്ങളും, ജലസസ്യങ്ങളും, ചെറു സസ്യങ്ങളും, കീർത്തിയും, പ്രശസ്തി, മുത്തു, വെങ്കലം, വെള്ളി, മധുരം, പാലും പാലുൽപ്പന്നങ്ങളും, വസ്ത്രവും, ജലവും, പശുവും, സ്ത്രീയും, സ്ത്രീ ലബ്ധിയും, ഭക്ഷണ സുഖവും,ശരീര സുഖവും,രൂപവും, രൂപഭംഗിയും ചന്ദ്രനെ കൊണ്ടു പറയാം, കൂടെ രാത്രിയും, അമ്മയും, നെല്ലും പറയണം.

ചന്ദ്രസ്വരൂപവും സ്വഭാവവും

സ്ഥൂലോ യുവോ ച 
സ്ഥവിരഃ കൃശഃ സിതഃ 
കാന്തേക്ഷണാശ്ചാസിത
സൂക്ഷ്മമൂർദ്ധ്വജഃ രക്തൈകസാരോ
 മൃദുവാക് സിതാംശുകോ ഗൗരഃ 
ശശീ വാതകഫാത്മകോ മൃദുഃ

ചന്ദ്രന്റെ വൃദ്ധിക്ഷയമനുസരിച്ചു തടിച്ചതും യൗവ്വനയുക്തമായതും ചടച്ചതും പ്രായമായതും ആയ രണ്ടവസ്ഥകളും, വെളുപ്പും, വശ്യമായ കണ്ണുകളും, കറുത്തു നേർത്ത തലമുടിയും, ചോരത്തുടിപ്പുള്ള, സൗമ്യമായ സംഭാഷണവും, വെള്ള വസ്ത്രവും, വെളുത്ത, വാത കഫ പ്രകൃതി, സൗമ്യനും ആയിരിക്കും.

ചന്ദ്ര സ്ഥാനം

ദുർഗ്ഗാസ്ഥാനവധൂജലൗഷധി
മധുസ്ഥാനംവിധോർ വായുദിക്

ദുർഗഗാദേവിയുടെ ക്ഷേത്രം, ദുർഗ്ഗയെ ആരാധിക്കുന്നിടം, ദുർഗ്ഗയുടെ ഇരിപ്പിടം, സ്ത്രീ, ജലം, ഔഷധം, തേൻ, മദ്യം ഇവ ഉള്ളിടം, ഉണ്ടാക്കുന്നിടം, അഥവാ സ്ത്രീകൾ, ജലം, തേൻ, മദ്യം ഇവയുള്ളിടം, വായു ദിക്ക്, ആവുന്നു.

ചന്ദ്രന്റെ പക്ഷി, മൃഗ, തൊഴിൽ

ശാസ്‌താംഗനാ രജക കർഷക 
തോയഗാസ്യൂരിന്ദോഃശശശ്ച 
ഹരിണശ്ച ബകശ്ചകോരഃ

ചന്ദ്രനെക്കൊണ്ട് ശാസ്താവിനേയും, പ്രശസ്തയായ സ്ത്രീയെയും, അലക്കുകാർ, കർഷക, ജലസഞ്ചാരി, മുയലും, മാൻപേടയും, കൊക്കും, ചെമ്പോത്തും ചിന്തിക്കണം,

കാലനിർണ്ണയവും മറ്റും

ചന്ദ്രനെ കൊണ്ടു ക്ഷണ നേരവും അതായതു രണ്ടു നാഴികയും, വൈശ്യ വർണ്ണവും, സ്വാതിക ഗുണവും, വർഷ ഋതുവും, ചിന്തിക്കണം.

ബന്ധു നേത്രകാരകത്വം

ചന്ദ്രനെ കൊണ്ടു പകൽ മാതൃ സഹോദരിയും രാത്രിയിൽ മാതാവിനെയും എല്ലായ്പ്പോഴും ഇടത്തു കണ്ണും ചിന്തിക്കണം

ചന്ദ്രൻ ദേഹകാരകനും, രസകാരകനും, പക്ഷബലമുള്ളപ്പോൾ ശുഭനും അല്ലായെങ്കിൽ പാപനും, സ്ത്രീ ഗ്രഹവും, ദേവത പാർവ്വതിയും, പഞ്ചഭൂതം ജലവും, ധാന്യം അരിയും, യവന ദേശവും, മുത്തും കൂട്ടുലോഹവും, ഉപ്പുരസവും, ശിരസ്സിന്റെ ഇടത്തു വശത്തു അടയാളവും, വയസ്സ് എട്ടും, ആവുന്നു.

വിദ്യാഭ്യാസം, ജോലി, മുഹൂർത്തം, വിവാഹം, വിവാഹപൊരുത്തം, പ്രണയം, സന്താനലാഭം, കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങള്‍, ദാമ്പത്യ പ്രശ്നങ്ങൾ, ബിസിനസ്സ് പ്രശ്നങ്ങള്‍, മാനസീക പ്രശ്നങ്ങള്‍, ഗൃഹ ദോഷം, ശത്രുദോഷം എന്നിവയെ കുറിച്ച് പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം പരിഹാരങ്ങള്‍ നിര്‍ദ്ദേശിക്കുന്നു. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് വിളിക്കുക, കിരണ്‍ജി, Phone :-8589090838 ...... or....... 9447090838 ..... or ...planetkodungallur@gmail.com ..... or ..... WhatsApp Number :- 9447090838


പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം "ജാതകം" എഴുതി നൽകുന്നതാണ്.