കള്ളന്മാർ, ശത്രുക്കൾ, ഭൂതങ്ങൾ, (യക്ഷഗന്ധർവ്വാദിഗ്രഹങ്ങൾ) ചൂതുകളിക്കാർ, വിവാദക്കാർ, ഇവരോടു എതിരിടേണ്ടിവന്നാൽ ഇവരെ ശ്വാസമില്ലാത്ത ഭാഗത്തു നിർത്തേണ്ടതാണ്

ദസ്യവഃ ശത്രവോ ഭൂപാഃ കിതവാ വ്യവഹാരിണഃ
ഏതേ ശൂന്യഗതാഃ സൗമ്യാഃ പൂർണസ്ഥാ ഭയദാഃ സ്മൃതാഃ.

സാരം :-

കള്ളന്മാർ, ശത്രുക്കൾ, ഭൂതങ്ങൾ, (യക്ഷഗന്ധർവ്വാദിഗ്രഹങ്ങൾ) ചൂതുകളിക്കാർ, വിവാദക്കാർ, ഇവരോടു എതിരിടേണ്ടിവന്നാൽ ഇവരെ ശ്വാസമില്ലാത്ത ഭാഗത്തു നിർത്തേണ്ടതാണ്. അങ്ങിനെ ആയാൽ അവർ ശാന്തന്മാരായിത്തീരും. ശ്വാസമുള്ള ഭാഗത്തു അവർ നില്ക്കയാണെങ്കിൽ അവരിൽ നിന്നു പരാജയം സിദ്ധിക്കും. രണ്ടുപേർ തമ്മിൽ മത്സരരൂപമായി എതിരിട്ടു പ്രവർത്തിക്കുന്ന എവിടേയും ഈ ന്യായം ഗ്രാഹ്യമാകുന്നു.

******************************************

കള്ളന്മാരും ശത്രുക്കളും രാജാക്കന്മാരും ചൂതുകളിക്കാരും വ്യവഹാരക്കാരും എല്ലാം ശ്വാസം സഞ്ചരിക്കാത്ത ഭാഗത്താണെങ്കിൽ ഇവന് ഉപദ്രവത്തെ ഉണ്ടാക്കാൻ കഴികയില്ല. ശ്വാസപൂർണഭാഗത്തിലായാൽ അവരിൽ നിന്നു ഭയപ്പെടണം. അതിനാൽ തട്ടിപ്പറിക്കാർ വന്നകപ്പെട്ടാൽ അവരെ ശ്വാസമില്ലാത്ത ഭാഗത്താക്കിപ്പൊരുതണം. ഈ വണ്ണം ശത്രുക്കളെയും, രാജാക്കന്മാർ ഇവന്റെ ശ്വാസസഞ്ചാരമില്ലാത്ത ഭാഗത്തും തങ്ങൾ മറുഭാഗത്തുമായി നിന്നു സംഭാഷണം ചെയ്‌താൽ കാര്യസിദ്ധിവരും. ചതുരംഗം, പകിട മുതലായ കളികളിലും എതിർ ഭാഗക്കാരനെ ശ്വാസം ഇല്ലാത്ത ഭാഗത്താക്കിനിർത്തി കളിക്കണം. വാഗ്വാദസമയത്തും എതിർ വാദക്കാരനെ ശ്വാസം ഇല്ലാത്ത ഭാഗത്തു നിർത്തണം. എന്നാൽ തങ്ങൾക്കും വിജയം സിദ്ധിക്കും. ഇതിനു വിപരീതമായാൽ തോറ്റുപോകുമെന്നറിക.

വിദ്യാഭ്യാസം, ജോലി, മുഹൂർത്തം, വിവാഹം, വിവാഹപൊരുത്തം, പ്രണയം, സന്താനലാഭം, കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങള്‍, ദാമ്പത്യ പ്രശ്നങ്ങൾ, ബിസിനസ്സ് പ്രശ്നങ്ങള്‍, മാനസീക പ്രശ്നങ്ങള്‍, ഗൃഹ ദോഷം, ശത്രുദോഷം എന്നിവയെ കുറിച്ച് പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം പരിഹാരങ്ങള്‍ നിര്‍ദ്ദേശിക്കുന്നു. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് വിളിക്കുക, കിരണ്‍ജി, Phone :-8589090838 ...... or....... 9447090838 ..... or ...planetkodungallur@gmail.com ..... or ..... WhatsApp Number :- 9447090838


പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം "ജാതകം" എഴുതി നൽകുന്നതാണ്.