ബുധദശാഫലങ്ങൾ


 1. ബുധന്റെ ദശാകാലം 
 2. അത്യുച്ചത്തിൽ നിൽക്കുന്ന ബുധന്റെ ദശാകാലം 
 3. ഉച്ചത്തിൽ നിൽക്കുന്ന ബുധന്റെ ദശാകാലം 
 4. ഉച്ചഗ്രഹത്തോടുകൂടി നിൽക്കുന്ന ബുധന്റെ ദശാകാലം 
 5. നീചത്തിൽ നിൽക്കുന്ന ബുധന്റെ ദശാകാലം 
 6. നീചത്തിൽ നിൽക്കുന്ന ഗ്രഹത്തോടുകൂടി നിൽക്കുന്ന ബുധന്റെ ദശാകാലം 
 7. അതിബന്ധുക്ഷേത്രത്തിൽ നിൽക്കുന്ന ബുധന്റെ ദശാകാലം 
 8. ബന്ധുക്ഷേത്രത്തിൽ നിൽക്കുന്ന ബുധന്റെ ദശാകാലം 
 9. സമക്ഷേത്രത്തിൽ നിൽക്കുന്ന ബുധന്റെ ദശാകാലം 
 10. ശത്രുക്ഷേത്രത്തിൽ നിൽക്കുന്ന ബുധന്റെ ദശാകാലം 
 11. അതിശത്രുക്ഷേത്രത്തിൽ നിൽക്കുന്ന ബുധന്റെ ദശാകാലം 
 12. ബുധന്റെ ആരോഹിണിയായ ദശാകാലം  
 13. ബുധന്റെ അവരോഹിണിയായ ദശാകാലം 
 14. മൂലത്രികോണത്തിൽ (കന്നിരാശിയിൽ 15 തീയതിക്കുമേൽ 20 തീയതിക്കകം) നിൽക്കുന്ന ബുധന്റെ ദശാകാലം 
 15. മിഥുനം രാശിയിലോ കന്നി രാശിയിൽ ഇരുപതു തീയതി കഴിഞ്ഞോ നിൽക്കുന്ന ബുധന്റെ ദശാകാലം 
 16. കേന്ദ്രരാശികളിൽ നിൽക്കുന ബുധന്റെ ദശാകാലം 
 17. ലഗ്നത്തിൽ നിൽക്കുന്ന ബുധന്റെ ദശാകാലം 
 18. രണ്ടാം ഭാവത്തിൽ നിൽക്കുന്ന ബുധന്റെ ദശാകാലം 
 19. മൂന്നാം ഭാവത്തിൽ നിൽക്കുന്ന ബുധന്റെ ദശാകാലം 
 20. നാലാം ഭാവത്തിൽ നിൽക്കുന്ന ബുധന്റെ ദശാകാലം 
 21. അഞ്ചാം ഭാവത്തിൽ നിൽക്കുന്ന ബുധന്റെ ദശാകാലം 
 22. ആറാം ഭാവത്തിലോ എട്ടാം ഭാവത്തിലോ പന്ത്രണ്ടാം ഭാവത്തിലോ നിൽക്കുന്ന ബുധന്റെ ദശാകാലം 
 23. ഏഴാം ഭാവത്തിൽ നിൽക്കുന്ന ബുധന്റെ ദശാകാലം 
 24. ഒമ്പതാം ഭാവത്തിൽ നിൽക്കുന്ന ബുധന്റെ ദശാകാലം 
 25. പത്താം ഭാവത്തിൽ നിൽക്കുന്ന ബുധന്റെ ദശാകാലം 
 26. പതിനൊന്നാം ഭാവത്തിൽ നിൽക്കുന്ന ബുധന്റെ ദശാകാലം 
 27. പന്ത്രണ്ടാം ഭാവത്തിൽ നിൽക്കുന്ന ബുധന്റെ ദശാകാലം 
 28. പാപഗ്രഹസഹിതനായ ബുധന്റെ ദശാകാലം 
 29. പാപഗ്രഹദൃഷ്ടനായ ബുധന്റെ ദശാകാലം   
 30. ശുഭഗ്രഹസഹിതനായ ബുധന്റെ ദശാകാലം 
 31. ശുഭഗ്രഹദൃഷ്ടനായ ബുധന്റെ ദശാകാലം 
 32. ഉച്ചാംശകം ചെയ്ത ബുധന്റെ ദശാകാലം 
 33. നീചാംശകം ചെയ്തു നിൽക്കുന്ന ബുധന്റെ ദശാകാലം 
 34. ഉച്ചത്തിൽനിന്നു നീചാംശകം ചെയ്ത ബുധന്റെ ദശാകാലം 
 35. നീചത്തിൽ നിന്ന് ഉച്ചാംശകം ചെയ്ത ബുധന്റെ ദശാകാലം 
 36. വക്രബലയുക്തനായ ബുധന്റെ ദശാകാലം 
 37. പാടുള്ള (മൗഢ്യമുള്ള) ബുധന്റെ ദശാകാലം 
 38. ബുധദശയുടെ ആദ്യം - മദ്ധ്യം - അന്ത്യം 
 39. മേടം രാശിയിൽ നിൽക്കുന്ന ബുധന്റെ ദശാകാലം 
 40. ഇടവം രാശിയിൽ നിൽക്കുന്ന ബുധന്റെ ദശാകാലം 
 41. മിഥുനം രാശിയിൽ നിൽക്കുന്ന ബുധന്റെ ദശാകാലം 
 42. കർക്കടകം രാശിയിൽ നിൽക്കുന്ന ബുധന്റെ ദശാകാലം 
 43. ചിങ്ങം രാശിയിൽ നിൽക്കുന്ന ബുധന്റെ ദശാകാലം 
 44. തുലാം രാശിയിൽ നിൽക്കുന്ന ബുധന്റെ ദശാകാലം 
 45. വൃശ്ചികം രാശിയിൽ നിൽക്കുന്ന ബുധന്റെ ദശാകാലം 
 46. ധനുരാശിയിൽ നിൽക്കുന്ന ബുധന്റെ ദശാകാലം 
 47. മകരം രാശിയിൽ നിൽക്കുന്ന ബുധന്റെ ദശാകാലം 
 48. കുംഭം രാശിയിൽ നിൽക്കുന്ന ബുധന്റെ ദശാകാലം 
 49. മീനം രാശിയിൽ നിൽക്കുന്ന ബുധന്റെ ദശാകാലം 
 50. സൂര്യന്റെ / ചന്ദ്രന്റെ / ചൊവ്വയുടെ / വ്യാഴത്തിന്റെ / ശനിയുടെ / രാഹുകേതുക്കളുടെ യോഗദൃഷ്ടികളുള്ള ബുധന്റെ ദശാകാലം 

വിദ്യാഭ്യാസം, ജോലി, മുഹൂർത്തം, വിവാഹം, വിവാഹപൊരുത്തം, പ്രണയം, സന്താനലാഭം, കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങള്‍, ദാമ്പത്യ പ്രശ്നങ്ങൾ, ബിസിനസ്സ് പ്രശ്നങ്ങള്‍, മാനസീക പ്രശ്നങ്ങള്‍, ഗൃഹ ദോഷം, ശത്രുദോഷം എന്നിവയെ കുറിച്ച് പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം പരിഹാരങ്ങള്‍ നിര്‍ദ്ദേശിക്കുന്നു. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് വിളിക്കുക, കിരണ്‍ജി, Phone :-8589090838 ...... or....... 9447090838 ..... or ...planetkodungallur@gmail.com ..... or ..... WhatsApp Number :- 9447090838


പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം "ജാതകം" എഴുതി നൽകുന്നതാണ്.